Przejdź do treści

Magiczne królestwa

Mi­liony ludzi na świecie grają w MMORPG – wielkie sie­ciowe sy­mu­lacje fik­cyj­nych światów, któ­rych uczest­nicy kie­rują po­czy­na­niami po­staci zwa­nych awa­ta­rami. Pro­dukcje takie jak World of War­craft przy­cią­gają nie tylko graczy, ale rów­nież pi­sarzy science fic­tion, za­in­te­re­so­wa­nych kie­run­kami roz­woju tej formy rozrywki.

W li­sto­pa­dzie 2011 roku w cza­so­pi­śmie „Nowa Fan­ta­styka” uka­zało się opo­wia­danie Da­vida Mo­lesa W ma­gicznym kró­le­stwie, osnute wokół nie­zwykle cie­ka­wego po­mysłu. Udany tytuł MMORPG oprócz po­tworów do po­ko­nania po­trze­buje po­staci dru­go­pla­no­wych, wzbo­ga­ca­ją­cych świat gry i wzmac­nia­ją­cych jego wia­ry­god­ność. Dla­czego po­zo­stawić je sztucznej pseu­do­in­te­li­gencji kom­pu­tera, skoro mo­gliby się w nie wcielać praw­dziwi lu­dzie? I tak oto otrzy­mu­jemy świat, w którym można za­ra­biać na od­gry­waniu po­staci tła w MMORPG.

Na pierwszy rzut oka takie za­jęcie nie wy­gląda źle. Może sce­nerie roz­grywki są prze­sadnie ma­low­nicze, może Smocza Mowa (sztuczny język wy­my­ślony na po­trzeby gry) jest dzi­waczna, może czasem trzeba ostrożnie po­stę­pować z klien­tami, którzy za­cho­wują się jak gracze, a nie jak miesz­kańcy fik­cyj­nego świata… Mimo to jednak da się pra­cować. Ale potem po­jawia się nowy, nie­po­ko­jąco do­kładny po­ziom re­alizmu. In­te­resy pra­cow­ników do tego stopnia roz­chodzą się z in­te­re­sami za­rzą­dza­ją­cych grą kor­po­racji, że ci pierwsi roz­po­czy­nają strajk…

W ma­gicznym kró­le­stwie to oczy­wi­ście nie je­dyny tekst li­te­racki do­ty­czący MMORPG. Innym nie­dawnym przy­kładem jest po­wieść Neala Ste­phen­sona Re­amde, a sporo po­do­bieństw do ta­kiej prozy można od­na­leźć w znacznie wcze­śniej­szej (1997 rok!) książce Mat­thew Sto­vera He­roes Die. Obec­ność tego ro­dzaju mo­tywów w utwo­rach li­te­rac­kich uwy­datnia rolę gier typu MMORPG w spo­łe­czeń­stwie i kul­turze. Więcej na ten ostatni temat do­wiecie się pod­czas Po­li­buda Ga­ming Zone – zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


By swanky AttributionNoncommercialShare Alike Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: