Przejdź do treści

„Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

Śle­dząc no­winki tech­niczne i ob­ser­wując po­stęp cy­fry­zacji szkol­nictwa, łatwo wy­obrazić sobie, jak bę­dzie wy­glądać edu­kacja w przy­szłości – przy­naj­mniej nie­da­le­kiej przy­szłości. Jednak na py­tania, jak prze­pro­wa­dzić lekcję na Marsie i jak po­konać stan nie­waż­kości pod­czas wf-​u praw­do­po­dobnie są w stanie od­po­wie­dzieć tylko Młodzi Od­krywcy Ko­smosu. To oni zmierzą się w ogól­no­pol­skim kon­kursie „Klasa ze Snów”.

„Wy­prawa na Marsa” to temat piątej, ju­bi­le­uszowej edycji ogól­no­pol­skiego kon­kursu pla­stycz­nego „Klasa ze Snów”. Akcja skie­ro­wana jest do uczniów wszyst­kich typów szkół. Pro­muje młode ta­lenty, za­chęca do kre­atywnej pracy i dzie­lenia się swoimi po­my­słami na temat szkoły z ma­rzeń. Za­da­niem uczest­ników jest wy­ko­nanie pracy pla­stycznej, pre­zen­tu­jącej wizję wy­śnionej klasy. Młodzi twórcy mogą pra­cować in­dy­wi­du­alnie lub w gru­pach, przy użyciu do­wolnej tech­niki pla­stycznej, także gra­fiki komputerowej.

Te­ma­tyka te­go­rocz­nego kon­kursu nie jest przy­pad­kowa. Or­ga­ni­zator – portal mul​ti​me​diawsz​kole​.pl– świa­domie na­wiązał do suk­cesu pol­skich ła­zików mar­sjań­skich na arenie mię­dzy­na­ro­dowej oraz roku bo­ga­tego w wy­da­rzenia kosmiczne.

„Ko­smos wciąż po­zo­staje ta­jem­nicą, jest jeszcze wiele pytań, na które nie udało się od­po­wie­dzieć na­ukowcom – mówi Ma­teusz Jó­ze­fo­wicz, prezes Mars So­ciety Polska – part­nera pro­jektu – Wy­obraźnia dzieci często wpi­suje się w póź­niejsze na­ukowe od­krycia. Brak ogra­ni­czeń w po­staci głę­bo­kiej wiedzy o do­tych­czas po­dej­mo­wa­nych wy­sił­kach, bu­dże­tach i za­kła­da­nych teo­riach sprawia, że po­mysły przed­sta­wiane przez dzieci są świeże i no­wa­tor­skie. Wła­śnie dla­tego nie­zwykle ważne jest za­chę­canie uczniów do udziału w pro­jek­tach zwią­za­nych z nauką.”

Kon­kurs „Klasa ze snów” już od 5 lat cieszy się bardzo dużą po­pu­lar­no­ścią wśród uczniów oraz na­uczy­cieli. Po raz trzeci z rzędu zo­stał także do­ce­niony przez Mi­ni­ster Edu­kacji Na­ro­dowej Ka­ta­rzynę Hall, która przy­znała mu swój Pa­tronat Honorowy.

Na zwy­cięzców kon­kursu czeka no­wo­czesny sprzęt edu­ka­cyjny: ta­blice in­te­rak­tywne i wi­zu­ali­zery. Aby wziąć udział w kon­kursie, wy­starczy za­po­znać się z re­gu­la­minem, a na­stępnie prze­słać swoją pracę wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­niowym do dnia 10 stycznia 2012 roku.

Do­dat­kowe in­for­macji oraz re­gu­lamin kon­kursu do­stępne są na stronie:
www​.kla​sa​ze​snow​.pl

Powiązane materiały: