Przejdź do treści

Kiepsko śpisz, kiepsko jesz

W każdym dużym mie­ście ist­nieją ca­ło­do­bowe punkty ofe­ru­jące ke­baby, frytki i ocie­ka­jące tłusz­czem bułki z mięsem. Co może nie­któ­rych dziwić przez całą noc za­gla­dają tam wy­głod­niali klienci. Oka­zuje się, że nocne marki uwiel­biają takie wła­śnie menu.

Osoby, które mają pro­blemy z za­śnię­ciem jedzą więcej i bar­dziej tłusto od tych, które się wy­sy­piają. Po­twier­dziły to ba­dania, które pro­wa­dzili na­ukowcy z St. Luke’s-Rosevelt Ho­spital Center oraz Co­lumbia University.

Ze­spół ba­daczy ana­li­zował ak­tyw­ność mózgu u 25 ko­biet i męż­czyzn o nor­malnej wadze pod­czas oglą­dania ob­razów przed­sta­wia­ją­cych zdrowe i nie­zdrowe po­trawy. Do badań wy­ko­rzy­stali funk­cjo­nalny re­zo­nans ma­gne­tyczny (fMRI). Eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dzono po pięciu no­cach, pod­czas któ­rych czas snu zo­stał skró­cony do czte­rech go­dzin lub po­zwo­lono uczest­nikom spać przez dzie­więć godzin.

Pod­czas po­rów­ny­wania wy­ników oka­zało się, że mózgi nie­wy­spa­nych osób uzna­wały za bar­dziej atrak­cyjne ob­razy nie­zdro­wych, tłu­stych po­traw. Ba­dane ob­szary mózgu były zu­pełnie nie­czułe, gdy osobom bio­rącym udział w ba­daniu po­ka­zy­wano zdrowe jedzenie.

Mając na uwadze wasze zdrowie, ży­czymy spo­koj­nych snów!

Powiązane materiały: