Przejdź do treści

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ników gier fa­bu­lar­nych w Polsce, ale można ją osza­cować na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy ludzi, którzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czynić nie­co­dzienny użytek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ściwie się zajmują?

W więk­szości gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych czasem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nienia od kom­pu­te­ro­wych gier fa­bu­lar­nych – cRPG) przy stole siedzi paru graczy i jeden pro­wa­dzący. Ci pierwsi ste­rują po­czy­na­niami wy­my­ślo­nych bo­ha­terów, któ­rych naj­waż­niejsze cechy są za­pi­sane na kartce pa­pieru. Pro­wa­dzący na­to­miast na bie­żąco opi­suje fik­cyjny świat, w jakim toczy się za­bawa (z jego miej­scami, miesz­kań­cami, hi­storią, kul­turą), oraz określa wy­niki działań po­staci graczy. Cza­sami po­ma­gają mu w tym kostki, wpro­wa­dza­jące do gry czynnik lo­sowy. Wszystko dzieje się przy po­mocy słów – na przy­kład gracz de­kla­ruje „Prze­trząsam do­ku­menty, żeby zna­leźć in­for­macje o za­machu”, a pro­wa­dzący przed­stawia re­zultat poszukiwań.

Gry fa­bu­larne szybko stały się przed­miotem za­in­te­re­so­wania na­ukowców. Już parę lat po po­wstaniu tej roz­rywki za­czął ją badać ame­ry­kański so­cjolog Gary Alan Fine – z efek­tami jego pracy można się za­po­znać w książce za­ty­tu­ło­wanej Shared Fan­tasy. Potem do dzieła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych za­brali się psy­cho­lo­gowie. Po paru gło­śnych sa­mo­bój­stwach po­sta­no­wili spraw­dzić, czy ist­nieje związek między udziałem w RPG i agre­syw­no­ścią czy też skłon­no­ściami su­icy­dal­nymi. Ucie­szymy za­nie­po­ko­jo­nych: żadnej ta­kiej za­leż­ności nie znaleziono.

W ostat­nich kil­ku­nastu la­tach grami fa­bu­lar­nymi za­in­te­re­so­wali się także polscy na­ukowcy, zrze­szeni między in­nymi w Pol­skim To­wa­rzy­stwie Ba­dania Gier. Nie­któ­rych z nich bę­dzie można spo­tkać pod­czas Po­li­buda Ga­ming Zone. Je­żeli chcecie usły­szeć, co mają do po­wie­dzenia o grach fa­bu­lar­nych – zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Zdjęcie: AttributionNoncommercialShare Alike Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: