Przejdź do treści

Jesteś krewnym słynnego faraona?

Spraw­dza­li­ście kiedyś, czy płynie w was błę­kitna krew? Szu­ka­li­ście wśród przodków osób zna­nych z kart hi­storii? Jeśli wasze po­szu­ki­wania nie przy­niosły za­do­wa­la­ją­cych wy­ników mam dla was po­cie­sza­jące wia­do­mości. Bardzo moż­liwe, że je­ste­ście spo­krew­nieni ze słynnym faraonem!

Jak się oka­zało ponad po­łowa Eu­ro­pej­czyków jest spo­krew­niona z egip­skim fa­ra­onem Tu­tan­cha­monem. Przy­naj­mniej do ta­kiego wniosku do­szli na­ukowcy z in­sty­tutu badań ge­ne­alo­gicz­nych iGenea w Zu­richu. Tu­ten­chamon na­leżał do tej samej, eu­ro­pej­skiej grupy ge­ne­tycznej, co my - ob­wie­ścił Roman Scholz, dy­rektor instytutu.

Próbka DNA zo­stała po­brana w mało in­wa­zyjny sposób z tkanki kostnej lewej ło­patki mumii fa­raona przez Egip­cjan, a na­stępnie zo­stała prze­ka­zana szwaj­car­skim na­ukowcom. Ba­dania miały na celu usta­lenie po­wiązań ro­dzin­nych jed­nego z naj­słyn­niej­szych fa­ra­onów, który zmarł młodo w nie­ja­snych okolicznościach.

Tu­ten­chamon pa­nował w la­tach 1358–1349 p.n.e. Jego oka­zały gro­bo­wiec od­krył w 1922 roku bry­tyjski ar­che­olog Ho­ward Carter w słynnej Do­linie Królów.

DNA fa­raona po­rów­nano z ma­te­riałem ge­ne­tycznym współ­cze­snych Eu­ro­pej­czyków. Szcze­gólnie pod kątem tzw. ha­plo­grup, czyli cha­rak­te­ry­stycz­nych, po­dob­nych ze względu na wspólne po­cho­dzenie, serii genów po­ło­żo­nych w spe­cy­ficznym miejscu na chro­mo­somie. Krew­nych Tu­ten­cha­mona ujaw­niła ha­plo­grupa ozna­czona jako: R1b1a2.

Co wy­ka­zały ba­dania? Ten frag­ment DNA wy­stę­puje w ma­te­riale ge­ne­tycznym 50% eu­ro­pej­skich męż­czyzn, a w nie­któ­rych kra­jach nawet aż u 70% po­pu­lacji (np. w Wiel­kiej Bry­tanii, Hisz­panii i Francji). U współ­cze­snych Egip­cjan od­no­to­wano go tylko u 1% mężczyzn.

Praw­do­po­dobnie wspólny przodek władców Egiptu i Eu­ro­pej­czyków żył na Kau­kazie około 9,5 ty­siąca lat temu – po­wie­dział Scholz.

Około 7 ty­sięcy lat temu jego bez­po­średni po­tom­kowie osie­dlali się w Eu­ropie. Część z nich do­tarła też do Egiptu (kliknij na mapkę).

Chcie­li­by­ście spraw­dzic w jakim stopniu Wasze DNA od­po­wiada próbce uzy­skanej z mumii Tu­ten­cha­mona? iGENEA oczy­wi­ście ofe­ruje takie po­rów­nanie. Nie jest ono jednak tanie, bo kosz­tuje od 129 do 400 euro. Macie jednak 50% szans na po­zy­tywny wynik. Jeśli je­ste­ście go cie­kawi zaj­rzyjcie tutaj.

Pa­mię­tajcie tylko: no­blesse oblige!

Powiązane materiały: