Przejdź do treści

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­rając part­nerkę. Ko­biety różnią się od męż­czyzn i part­nerów wy­bie­rają w zu­pełnie inny sposób. Bry­tyjscy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­głoski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wrócić w głowie zu­pełnie czym innym.

Cennym darem, który kruszy lody ko­bie­cych serc jest… niski głos. Ze­spół na­ukowców z Uni­ver­sity of Aber­deen pra­cując pod kie­run­kiem Da­vida Smitha pod­czas eks­pe­ry­mentów za­uwa­żyli, że barwa głosu męż­czyzny ma duże zna­czenie, bo może świad­czyć o ge­ne­tycznej ja­kości męż­czyzny. Głos może też zdra­dzać jak głę­bokie, jeśli w ogóle, po­kłady emo­cjo­nal­nego ciepła drzemią u wła­ści­ciela głosu.

Panie pod­czas ekep­sry­mentu oglą­dały różne przed­mioty na zdję­ciach. Każ­demu z nich przy­pi­sany był jakiś głos. Cza­sami męski, innym razem żeński raz niski, raz wy­soki. Oce­niały rów­nież, które głosy im się podobają.

W obu do­świad­cze­niach ko­biety wo­lały niski, męski głos i le­piej pa­mię­tały przed­mioty, któ­rych nazwę wy­mie­niał wła­śnie on – za­uważa Smith – zatem sy­gnały pły­nące od płci prze­ciwnej, które są ważne dla wy­boru part­nera, wpły­wają rów­nież na do­kład­ność pa­mięci u ko­biet.

Cie­kawe, które z dwóch na­grań przy­padnie na­szym czy­tel­niczkom bar­dziej do… ucha. By­li­byśmy wdzięczni, gdy­by­ście za­mknęły oczy i wy­słu­chały obu. Który głos wy­warł większe wra­żenie? redakcja@​naukaipostep.​pl

Powiązane materiały:

  • Michal-​duba

    na­prawde dzie­kuje uzyt­kow­ni­kowi ktory to na­pisal , udalo mi sie zdobyc serce mojej uko­chanej.! dzieki! :*