Przejdź do treści

Jak ustawić się do zdjęcia?

Czym zaj­mują się na­ukowcy? Nie za­wsze są to ba­dania na miarę Nobla, ale akurat te wy­niki mogą wielu osobom pomóc… w ka­rierze. Jak naj­le­piej za­pre­zen­tować się na zdjęciu? Znamy już odpowiedź.

Ame­ry­kańcy uczeni pre­zen­to­wali różnym osobom czarno-​białe zdjęcia ko­bie­cych i mę­skich pro­fili pro­sząc o ich ocenę. Uczest­nicy ba­dania mieli wska­zywać które są bar­dziej, a które mniej przy­jemne dla oka. Tylko or­ga­ni­za­torzy eks­pe­ry­mentu wie­dzieli, że wśród fo­to­grafii oprócz ujęć le­wego ob­licza były także lu­strzane od­bicia twarzy. Pod­czas an­kiety oka­zało się, że zde­cy­do­wana więk­szość wska­zała lewe pro­file jako przyjemne.

Oprócz ocen su­biek­tyw­nych, ba­dano także sze­ro­kość źre­nicy. To wła­snie ona zdradza, czy coś nam „wpadło w oko”. Gdy tak się dzieje, nasze źre­nice zwięk­szają się. Rów­nież te ob­ser­wacje po­twier­dziły, że lepsze no­to­wania uzy­ski­wały lewe pro­file. Zda­niem pro­wa­dzą­cych eks­pe­ry­ment, może to być efektem eks­presji emo­cjo­nalnej, która jest bar­dziej wi­doczna na lewej stronie twarzy.

Nasze wy­niki wska­zują na to, że emocje o więk­szej in­ten­syw­ności po­ja­wiają się na lewej stronie twarzy po­zu­ją­cego, co ob­ser­wa­torzy uznają za przy­jem­niejsze pod względem es­te­tycznym - tłu­maczą Kelsey Black­burn i James Schi­rillo z Wake Fo­rest Uni­ve­rity, au­torzy ba­dania – re­zul­taty są wspar­ciem dla licz­nych hi­potez, które wspie­rają po­gląd o la­te­ra­li­zacji emocji i do­mi­nacji prawej pół­kuli pod­czas eks­presji emo­cjo­nalnej.

Wiedza o tym, że lu­dzie wolą oglądać i uznają za przy­jem­niejsze ob­razy przed­sta­wia­jące lewą część twarzy na co dzień za­pewne się nam nie przyda. Warto jednak za­pa­miętać wy­niki tego ba­dania, bo nigdy nie wia­domo, kiedy ktoś znaj­dzie się w blasku fleszy :)

Powiązane materiały: