Przejdź do treści

Jak lepiej zdać egzamin? Trzeba dużo pić!

Chcesz le­piej zdać eg­zamin? Wy­starczy napić się… wody. Z badań bry­tyj­skich na­ukowców wy­nika, że stu­denci, którzy przy­noszą wodę na sale eg­za­mi­na­cyjną zwięk­szają swoją szansę na otrzy­manie lep­szej oceny!

Uczeni z uni­wer­sy­tetów East London oraz West­min­ster prze­pro­wa­dzili ba­dania na 447 stu­den­tach psy­cho­logii z East London – 71 z nich było na kursie przy­go­to­waw­czym, 225 stu­dio­wało na pierw­szym, a 151– na drugim roku. Biorąc pod uwagę moż­li­wości stu­dentów, na które wska­zy­wały ich wcze­śniejsze testy, spe­cja­liści wy­ka­zali, że pi­jący wodę osią­gali wynik prze­ciętnie o 5% wyższy niż zda­jący „na sucho”.

Z bu­telką wody czę­ściej przy­cho­dzili na eg­zamin starsi, do­świad­czeni stu­denci (31%). rza­dziej po­cząt­ku­jący (21%). W sumie wodę przy­no­siła mniej więcej 14 zda­ją­cych. Do­brze „na­wod­niony” stu­dent jest spraw­niejszy umy­słowo i mniej prze­stra­szony – twierdzą specjaliści.

Pod­kre­ślamy – chodzi o wodę!

Powiązane materiały: