Przejdź do treści

Idealnie piękna dziewczyna

Cho­ciaż nie zda­jemy sobie sobie z tego sprawy na co dzień, w twa­rzach więk­szości ludzi prawa i lewa strona twarzy jest zu­pełnie inna. Tym­czasem ide­alne piękno tkwi w sy­me­trii – tak twier­dził już Le­onardo da Vinci.

Po­twier­dzili to na­ukowcy, eks­perci z firmy Lor­raine, którzy twarz osiem­na­sto­let­niej Bry­tyjki Flo­rence Col­gate uznali za naj­bliższą ideału piękna. Naj­pięk­niejsza ko­bieta Wiel­kiej Bry­tanii ma wg nich ide­alnie sy­me­tryczną twarz, którą może się po­szczycić nie­wiele pięk­ności na świecie.

Sto­sunek od­le­głości między jej uszami, a źre­ni­cami wy­nosi prawie 2:1, a to – jak pod­kre­ślają uczeni – bardzo rzadko spo­ty­kane. Na­to­miast od­le­głość między oczami a ustami sta­nowi prawie jedną trzecią od­le­głości po­między jej linią włosów a brodą.

Flo­rence po­siada wszystkie kla­syczne oznaki piękna, ma duże oczy, wy­sokie kości po­licz­kowe, pełne usta i jasna kar­nację - po­wie­działa dok­to­rantka Carmen Le­fevre z Uni­wer­sy­tetu St. An­drews – sy­me­tria zdaje się być bardzo ważnym wskaź­ni­kiem atrakcyjności.

An­gielka o nie­zwykle sy­me­trycznej twarzy już wy­grała swój los na lo­terii. Nie­długo jej ide­alnie piękna twarz po­jawi się na bil­l­bo­ar­dach w całej Wiel­kiej Bry­tanii, re­kla­mu­ją­cych pewną sieć dro­gerii. Do zna­nych osób, o któ­rych wia­domo że mają sy­me­tryczną – a więc ide­alnie piekną – twarz, na­leżą pio­sen­karka Shania Twain czy ak­torka Jes­sica Alba.

Powiązane materiały:

  • Pan

    Jak można mowic o ide­alnym pieknie, skoro piekno jest su­biek­tywne i chwala za to! Dzieki temu kazdy z nas moze byc dla kogos ide­alnie pieknym. A ta Flo­rence jakos nie zachwyca.

  • Kosmetologia2011

    Prze­cież wy­raźnie widać, że nie ma ide­alnie sy­me­trycznej twarzy. Nikt ta­kiej nie ma.