Przejdź do treści

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­storii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycznym ich przy­kładem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wanie na zło­dzieja węgla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­panii pro­pa­gan­dowej, która miała za­chęcać miesz­kańców Rzeszy do oszczę­dzania energii. W trakcie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lionów eg­zem­plarzy tej gry!

Tytuł pro­duktu na­wią­zywał do Koh­len­klau, iko­nicznej w Niem­czech ka­ry­ka­tu­ralnej fi­gury zło­dzieja węgla. Gra koń­czyła się jego roz­po­zna­niem i wy­pę­dze­niem z domu. Gra­jący rzu­cali kostką i zgodnie z wy­ni­kami prze­su­wali pionki po planszy zło­żonej z pięć­dzie­sięciu pól. Część z nich sym­bo­li­zo­wała dzia­łania mar­no­tra­wiące energię – wią­zały się one z okre­ślo­nymi ka­rami (na przy­kład utratą tury). Inne pola przy­no­siły gra­czowi na­grodę za oszczę­dzanie energii, jeśli za­trzymał na nich swój pionek. Były także pola neu­tralne. Wy­grywał ten, kto pierwszy prze­mie­rzył całą planszę.

Gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec są czarną kartą w hi­storii gier. Po­ka­zują jednak, że gry to pod pew­nymi wzglę­dami po­ważna sprawa – mogą nie tylko do­star­czać roz­rywki, ale też prze­ka­zywać okre­ślony obraz świata. Więcej na ten temat mo­żecie się do­wie­dzieć, roz­ma­wiając z pol­skimi na­ukow­cami za­pro­szo­nymi na Po­li­buda Ga­ming Zone.

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Li­cense
AttributionNo Derivative WorksSome ri­ghts re­se­rved by hans s

Powiązane materiały: