Przejdź do treści

Gry i ich fani

Jedną z cie­kaw­szych gier plan­szo­wych, które po­wstały w ostatnim czasie, jest Bat­tle­star Ga­lac­tica firmy Fan­tasy Flight Games. Te­matem roz­grywki jest ucieczka nie­do­bitków ludz­kiej rasy, po­szu­ku­ją­cych no­wego miejsca do za­miesz­kania po prze­granej z kre­tesem wojnie z in­te­li­gent­nymi ro­bo­tami – cy­lo­nami. Część z tych ostat­nich, za­pro­jek­to­wana na po­do­bień­stwo czło­wieka, ukrywa się na stat­kach ko­smicznej floty i wy­cze­kuje okazji, aby wbić lu­dziom nóż w plecy.

Za­sady gry (przy­go­to­wanej na pod­stawie równie do­brego se­rialu) świetnie od­dają at­mos­ferę pa­ranoi, w ja­kiej każdy może się okazać wro­giem. Wśród graczy kryje się jeden lub dwóch zdrajców, którzy dzia­łają na szkodę floty; po­znanie ich liczby i toż­sa­mości to jedno z klu­czo­wych zadań po­zo­sta­łych uczest­ników rozgrywki.

Tutaj jednak chcemy po­łożyć na­cisk nie na samą grę, ale na jej za­go­rza­łych zwo­len­ników, czyli fanów. Są to lu­dzie, którym sama roz­grywka nie wy­starcza. Gro­madzą się oni na fo­rach in­ter­ne­to­wych (m.in. w ser­wisie Bo­ard­Ga­me­Geek), roz­ma­wiają o za­sa­dach, pu­bli­kują re­lacje z gry i je ko­men­tują. Co więcej, tworzą własne mo­dy­fi­kacje reguł, nie­kiedy idące bardzo da­leko. W ten sposób fani nawet po kil­ku­dzie­sięciu (jeśli nie więcej!) roz­gryw­kach mogą sięgać po coraz to nowe wa­rianty gry, które kon­se­kwentnie od­świe­żają zabawę.

Ak­tyw­ność za­an­ga­żo­wa­nych graczy – nie tylko tych zwią­za­nych z Bat­tle­star Ga­lac­tica – jest cie­kawym zja­wi­skiem spo­łecznym, a dzieła ich rąk cza­sami do­rów­nują po­ziomem pro­fe­sjo­nalnym pro­duk­cjom. Wy­starczy wspo­mnieć liczne mo­dy­fi­kacje stwo­rzonej przez firmę Valve gry Half-​Life, które dały po­czątek zna­ko­mi­temu ty­tu­łowi Counter-​Strike. Ten z kolei do­czekał się nie tylko wła­snych roz­sze­rzeń fa­now­skich, ale także znacz­nego wsparcia ze strony pro­du­centa ory­gi­nału. Ta współ­praca między ama­to­rami a pro­fe­sjo­na­li­stami, w której w pewnym stopniu za­cie­rają się dzie­lące ich gra­nice, jest jednym z fa­scy­nu­ją­cych i chętnie ba­da­nych aspektów współ­cze­snej kul­tury. O tym wszystkim bę­dziecie mogli po­słu­chać na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Powiązane materiały: