Przejdź do treści

Gry czy nie gry?

„Evan Chan zo­stał za­mor­do­wany. Klu­czem jest Je­anine”. Te dwa zdania z 2001 roku, ukryte w części po­sterów filmu A.I. Sztuczna in­te­li­gencja, oka­zały się klu­czowe dla jednej z naj­bar­dziej zło­żo­nych form współ­cze­snej roz­rywki. Mowa o zja­wisku wła­ściwie nie­obecnym w Polsce, a znanym w świecie an­glo­ję­zycznym jako al­ter­nate re­ality games – ARG.

Wbrew na­zwie nie jest wcale oczy­wiste, że mamy do czy­nienia z grami. Nie ma tutaj ran­kingów punk­to­wych, nie ma ja­snych zasad wy­granej i prze­granej, nie ma w ogóle ści­słych reguł. Uczest­nicy po­znają zło­żone hi­storie, wy­ko­rzy­stując tropy pod­rzu­cane przez twórców w naj­róż­niej­szych prze­strze­niach: na stro­nach in­ter­ne­to­wych, w SMS-​ach i po­czcie gło­sowej, a nawet w cia­stach ze scho­wa­nymi w środku te­le­fo­nami ko­mór­ko­wymi (ostatni przy­kład po­chodzi z Why So Se­rious, ARG po­prze­dza­ją­cego film The Dark Knight). Czyżby więc Al­ter­nate re­ality games były po prostu skom­pli­ko­wa­nymi opowieściami?

Z pew­no­ścią nie, po­nieważ osoby bio­rące w nich udział mierzą się z pro­ble­mami wy­kre­owa­nymi spe­cjalnie na po­trzeby gry: wy­szu­kują in­for­macje, roz­wią­zują za­gadki, wy­sy­łają maile, dzwonią pod wska­zy­wane nu­mery te­le­fonów. Ro­biąc to wszystko, a także pu­blicznie ko­mu­ni­kując się z in­nymi uczest­ni­kami (bez tego nie ma mowy o po­ko­naniu trud­nych wy­zwań), wpły­wają na prze­bieg ARG. Nie tylko za­chę­cają twórców do udo­stęp­niania ko­lej­nych ele­mentów fa­buły, ale rów­nież pod­su­wają im po­mysły. Ogólnie mó­wiąc, al­ter­nate re­ality games mają cha­rakter in­te­rak­tywny i wiele je łączy z nie­kom­pu­te­ro­wymi grami fa­bu­lar­nymi, MMORPG czy też grami przygodowymi.

Cho­ciaż równie trudno wskazać pol­skie przy­kłady ARG, co prze­tłu­ma­czyć ten termin na nasz język („gry prze­pla­ta­ją­cych się rze­czy­wi­stości”? „Gry zmiennej rze­czy­wi­stości”?), można już zna­leźć w Polsce ludzi ma­ją­cych coś do po­wie­dzenia na temat tej formy roz­rywki. Na­leżą do nich między in­nymi ba­dacze, któ­rych spo­tkacie na Po­li­buda Ga­ming Zone. Zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


By hchal­kley AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: