Przejdź do treści

Graj w zielone — o zdrowie!

Mamy już nie­stety je­sień, a więc także sezon zwięk­szonej po­dat­ności na róż­nego ro­dzaju in­fekcje i cho­roby. Chcesz być zdrowy? Po­ko­chaj to, co zielone!

Jedz bro­kuły, ka­pustę czy szpinak! Zie­lone wa­rzywa w bardzo ko­rzystny sposób wpły­wają na nasz układ odpornościowy.

Udo­wod­nili to na­ukowcy z In­sty­tutu Ba­braham w Cam­bridge. Zie­lone wa­rzywa za­pew­niają pra­wi­dłową pracę lim­fo­cytów in­tra­epi­te­lial­nych (IEL) w je­licie cienkim i skórze. Lim­fo­cyty in­tra­epi­te­lialne to ko­mórki od­por­no­ściowe znaj­du­jące się pod war­stwą ko­mórek epi­te­lial­nych (na­błon­ko­wych). Od­gry­wają one ważną rolę w pierw­szej linii obrony or­ga­nizmu i w pro­cesie go­jenia się ran. Ich liczba re­gu­lo­wana jest przez wy­stę­pu­jący na po­wierzchni ko­mórki re­ceptor wę­glo­wo­dorów ary­lo­wych (AhR). Z kolei ilość re­cep­torów za­leży od obec­ności w or­ga­ni­zmie pew­nego skład­nika. Jeśli go za­braknie, liczba lim­fo­cytów spada, a to z kolei po­wo­duje za­ła­manie od­por­ności. Można jednak do­star­czyć ten składnik, je­dząc wła­śnie zie­lone wa­rzywa: ka­pustę, sa­łatę, szpinak czy brokuły.

Na­ukowcy z Ba­braham In­sti­tute spraw­dzili wpływ zie­lonej diety na my­szach. Zdrowe gry­zonie kar­mili po­ży­wie­niem ubogim w zie­lone wa­rzywa. Po 2–3 ty­go­dniach za­ob­ser­wo­wali, że po­ziom ko­mórek in­tra­epi­te­lial­nych u gry­zoni zmniej­szył się aż o 70–80%. To z kolei pro­wa­dziło do ob­ni­żenia po­ziomu re­cep­torów AhR, zwięk­szało po­dat­ność na uszko­dzenia oraz upo­śle­dzało zdol­ności re­ge­ne­ra­cyjne. Myszy stały się bar­dziej po­datne na atak cho­ro­bo­twór­czych mi­kro­or­ga­ni­zmów, a ich rany nie chciały się goić.

Pro­wa­dzący ba­dania im­mu­nolog Marc Vel­dhoen Vel­dhoen ma na­dzieję, że jego od­kry­ciem za­in­te­re­suje się śro­do­wisko me­dyczne. Na­uko­wiec pod­kreśla, że nie­które ob­jawy ob­ser­wo­wane u myszy są bardzo po­dobne do tych, które wy­stę­pują u pa­cjentów z cho­ro­bami za­pal­nymi jelit.

W przy­padku ludzi w grę wchodzi jednak wiele do­dat­ko­wych czyn­ników, które na­le­ża­łoby wziąć pod uwagę. Nie­mniej jednak – pod­kreśla ba­dacz – warto spo­żywać zie­lone wa­rzywa, gdyż za­warte w nich skład­niki od­żywcze sta­nowią in­te­gralną część zdrowej diety.

Wiemy już teraz dla­czego nasza zna­joma Ma­rysia jest okazem zdrowia. Od dawna lubi to, co zielone!

Powiązane materiały: