Przejdź do treści

Gracz na konwencie

Po­znań, Lu­blin, War­szawa, Wro­cław. W każdym z tych miast re­gu­larnie od­by­wają się duże kon­wenty, czyli week­en­dowe zjazdy fanów, które ostatnio w coraz więk­szym stopniu na­bie­rają też cha­rak­teru fe­sti­walu – wy­da­rzenia otwar­tego dla uczest­ników nie­zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem fa­now­skim. Kon­wentów w Polsce każ­dego roku są dzie­siątki, ale te or­ga­ni­zo­wane w wy­mie­nio­nych miej­sco­wo­ściach na­leżą do naj­więk­szych. W marcu 2012 roku na Pyr­konie go­ściło ponad sześć ty­sięcy ludzi!

Ruch kon­wen­towy w Polsce upo­wszech­niać za­częli czy­tel­nicy fan­ta­styki, obecnie jednak wy­da­rzenia takie za­zwy­czaj przy­cią­gają rów­nież graczy. Ty­powym ele­mentem im­prezy jest games room, czyli wy­dzie­lona część bu­dynku, w której można cie­szyć się wy­po­ży­czo­nymi na miejscu grami plan­szo­wymi i kar­cia­nymi. Nawet je­żeli je­steśmy sami, nie ma strachu – zwykle nie­trudno zna­leźć to­wa­rzyszy do wspólnej za­bawy, a świą­teczna at­mos­fera kon­wentu uła­twia na­wią­zy­wanie zna­jo­mości z in­nymi uczest­ni­kami. Je­żeli zaś dana gra się nam spodoba, za­pewne bę­dziemy mogli ją kupić na roz­ło­żonym w po­bliżu sto­isku wydawnictwa.

Nie tylko grami kar­cia­nymi i plan­szo­wymi czło­wiek żyje. Mi­ło­śnicy gier fa­bu­lar­nych mogą obej­rzeć ta­blicę ogło­sze­niową, na której pro­wa­dzący umiesz­czają ter­miny i opisy swoich sesji. Nic też nie stoi na prze­szko­dzie, aby sa­memu zgłosić swoją pro­po­zycję i czekać na chęt­nych graczy. A może wo­licie LARP-​y? Gry bi­tewne? Kom­pu­te­rowe? Może chcecie nie tylko miło spę­dzić czas przy róż­nego ro­dzaju grach, lecz także spraw­dzić swoje siły w kon­kur­sach? Na kon­wen­tach wszystko to na Was czeka.

Kon­wenty są nader cie­kawym zja­wi­skiem, za­chę­ca­jącym do na­mysłu nad kul­turo– i so­cjo­twórczą rolą gier. Po­twierdza ono tezy so­cjo­logów, którzy tak jak Mi­chel Maf­fe­soli uwa­żają, że wcale nie ży­jemy w rze­czy­wi­stości in­dy­wi­du­alizmu, ale w dy­na­micznym świecie ciągle two­rzą­cych się i zmie­nia­ją­cych wspólnot. Między in­nymi wła­śnie o tym bę­dziecie mogli po­roz­ma­wiać z na­ukow­cami gosz­czą­cymi na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Powiązane materiały: