Przejdź do treści

Gimnastyka dla… szarych komórek

Nie­ty­powy kom­pleks spor­towy o na­zwie „Ce­re­bro­scope” zo­stanie otwarty w przy­szłym roku w Pa­ryżu. Nie znaj­dziemy tam elek­trycz­nych bieżni i sztang, nie będą po­trzebne trampki ani strój spor­towy. Będą za to ćwi­czenia dla sza­rych komórek.

Wszystkie od­bywać się będą pod nad­zorem psy­cho­logów i neu­ro­logów. Kom­pleks tre­nin­gowy dla mózgu po­wstanie z ini­cja­tywy sławnej fran­cu­skiej neu­rolog Mo­nique Le Poncin-Seac’h. Oprócz osób cho­rych kie­ro­wane tam będą m.in. osoby bo­ry­ka­jące się z pro­ble­mami za­wo­do­wymi z po­wodu stresu, lu­dzie cier­piący na róż­nego ro­dzaju blo­kady psy­chiczne zwią­zane np. z trau­ma­tycz­nymi wy­da­rze­niami, które prze­żyli oraz uczniowie ma­jący pro­blemy z przy­swa­ja­niem informacji.

Ćwi­czenia będą miały na celu zwięk­szanie wy­daj­ności umysłu, od­por­ności na zmę­czenie psy­chiczne i stres oraz kon­troli emocji. Będą też tre­ningi uspraw­nia­jące pa­mięć oraz spe­cjalne za­jęcia dla osób upo­śle­dzo­nych psy­chicznie. Głów­nymi klien­tami „Cerebroscope’u” mają być osoby, które chcą zwięk­szyć swój po­ten­cjał in­te­lek­tu­alny, by le­piej funk­cjo­nować we współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwie i zwięk­szyć swoje szanse na zro­bienie ka­riery zawodowej.

Jednak będą one mu­siały być ra­czej za­możne… Za­le­dwie dwu­dniowy tre­ning w „Ce­re­bro­scope” ma kosz­tować ponad pół ty­siąca euro!

Powiązane materiały: