Przejdź do treści

Dlaczego Polska przegrała z Czechami?

Po­nieważ nasza kadra od­padła z tur­nieju Euro 2012 roz­po­częła się dys­kusja o tym czego za­brakło, kto za­winił i czy trzeba zmienić tre­nera. Czy jednak ktoś ana­li­zował ja­kiego ko­loru ko­szulki mieli nasi za­wod­nicy i ich prze­ciw­nicy? To może być ważne!

Oka­zuje się bo­wiem, że kolor ko­szulek ma zna­czenie w spo­rcie. Ko­szulka lub ko­stium spor­towy w ko­lorze czer­wonym daje prze­wagę – uwa­żają na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Durham i Play­mouth w Wiel­kiej Bry­tanii. W tym celu prze­ana­li­zo­wali ta­bele wy­ników me­czów ligi an­giel­skiej od II wojny światowej.

Dru­żyny, któ­rych barwy klu­bowe były czer­wone, utrzy­my­wały się na czo­ło­wych miej­scach. W ze­sta­wieniu wy­pa­dały le­piej niż inne dru­żyny, któ­rych pił­karze ubrani byli w stroje w in­nych ko­lo­rach — nie­bie­skich, po­ma­rań­czo­wych, czy zie­lo­nych. We­dług ba­daczy kolor czer­wony, tra­dy­cyjnie wią­zany z agresją i do­mi­nacją, na bo­isku pił­kar­skim może mo­bi­li­zować za­wod­ników i od­stra­szać rywali.

Na­ukowcy po­dej­rze­wają, że kluby o czer­wo­nych bar­wach przy­cią­gają więcej zwo­len­ników i dzięki temu mają lepsze moż­li­wości. Nawet jeśli na bo­isku spo­tkają się dwie dru­żyny o po­dobnym po­ten­cjale, ta w czer­wo­nych ko­szul­kach bę­dzie miała większe szanse. Co cie­kawe „efekt czer­wo­nego” znikał, kiedy ze­społy grały w in­nych ko­lo­rach niż tradycyjne.

W 2004 roku Rus­sell Hill i Ro­bert Barton, an­tro­po­lodzy z Uni­wer­sy­tetu w Durham, prze­ana­li­zo­wali re­zul­taty igrzysk olim­pij­skich w Ate­nach w ta­kich dys­cy­pli­nach jak boks, ta­ekwondo czy za­pasy w stylu wolnym i kla­sycznym. Dla­czego wła­śnie te? Bo w wy­mie­nio­nych dys­cy­pli­nach za­wod­nicy lo­sują kolor strojów – czer­wony albo nie­bieski. Nie można zatem po­wie­dzieć, że naj­lepsi za­wod­nicy czy ze­społy ko­rzy­stają z czer­wo­nych ko­szulek – bo o tym de­cy­duje los. Oka­zało się, że w wy­mie­nio­nych wyżej dys­cy­pli­nach (łącznie) pro­porcja zwy­cięstw wy­no­siła 0,55 do 0,45 na ko­rzyść star­tu­ją­cych w czer­wonym stroju. Oznacza to, że na 100 po­je­dynków 55 wy­gry­wali czer­woni. Co cie­kawe, efekt „czer­wone wy­grywa” był jeszcze sil­niejszy, gdy walka była wy­rów­nana, a jeden z za­wod­ników od­nosił mi­ni­malne zwy­cię­stwo „na punkty” (0,62 do 0,38 na ko­rzyść „czerwonych”).

Tam, gdzie siła i umie­jęt­ności są mniej więcej po­rów­ny­walne, czer­wony ubiór może ozna­czać róż­nicę między zwy­cię­stwem a prze­graną – stwier­dzili wów­czas bry­tyjscy antropolodzy.

Ich zda­niem wpływ ko­lorów jest tak silny, że ich użycie w spor­to­wych uni­for­mach po­winno być re­gu­lo­wane prze­pi­sami. Po­twier­dziły to testy nie­miec­kich psy­cho­logów z Uni­wer­sy­tetu w Mun­ster, wge­dług któ­rych czer­wony strój za­wod­nika może wpłynąć na ko­rzyst­niejsze orze­czenie sę­dziów. Do­tyczy to zwłaszcza sy­tu­acji, gdy trzeba szybko podjąć decyzję.

W te­ście wzięło udział 42 ar­bi­trów. Mieli oni ocenić dwie walki za­wod­ników, z któ­rych jeden miał strój czer­wony, drugi był ubrany na nie­biesko. Druga pre­zen­tacja była po­wtó­rze­niem pierw­szej – tyle tylko, że kom­pu­te­rowo za­mie­niono za­wod­nikom ko­lory strojów. Mimo że dwa razy po­ka­zano frag­menty tej samej walki spor­to­wiec ubrany w czer­wony trykot za każdym razem otrzy­mywał średnio o 13 proc. punków więcej niż za­wodnik „niebieski”.

Czy rze­czy­wi­ście w czer­wo­nych ko­szul­kach czę­ściej się wy­grywa? Pa­mię­tacie w ja­kich ko­szul­kach za­grały re­pre­zen­tacje Polski i Czech w ostatnim dla biało-​czerwonych meczu na Euro 2012, który przegraliśmy?

Powiązane materiały:

  • Mi­ne­cra­ft­dude

    ro­grze­wali sie polacy