Przejdź do treści

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­gazyn, po­pu­la­ry­zu­jący nauki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rzeczy” za­prasza do pu­bli­cy­stycznej de­baty po­świę­conej przy­szłości idei re­ligii. Przed­się­wzięcie ma służyć re­fleksji między in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­ligii, prze­mia­nami, jakie są udziałem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­jącym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zjawiska.

Hi­storia hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszystkim, hi­storią debat. Wy­starczy tu wspo­mnieć choćby spór de­kon­struk­ty­wisty Jacques’a Der­ridy ze zwo­len­ni­kiem her­me­neu­tyki Hansem-​Georgiem Ga­da­merem, czy słynną już de­batę „Za i przeciw Teorii” to­czoną w la­tach 80. na ła­mach „Cri­tical In­quiry”. Bo w gruncie rzeczy w hu­ma­ni­styce roz­chodzi się głównie o spie­ranie, nie­ustanne po­le­mi­zo­wanie i do­wo­dzenie swoich racji pod­czas dyskusji.

Dla­tego po­sta­no­wi­liśmy umoż­liwić tego ro­dzaju po­le­miki na ła­mach “Słów i Rzeczy”. Chcie­li­byśmy, aby na rów­nych pra­wach stu­denci, pra­cow­nicy na­ukowi, a także spe­cja­liści po­za­in­sty­tu­cjo­nalni mogli, w ini­cjo­wa­nych przez nas de­ba­tach, przed­sta­wiać swój punkt wi­dzenia, wy­mie­niać się opi­niami, ri­po­stować… Wszystko po to, by wspól­nymi si­łami spró­bować udzielić od­po­wiedzi na naj­bar­dziej fra­pu­jące py­tania sta­wiane przez naszą współ­cze­sność. Bę­dziemy po­dej­mo­wali te­maty ak­tu­alne i bli­skie każ­demu hu­ma­ni­ście tak, aby i uczest­nictwo, i śle­dzenie debat było satysfakcjonujące.

Szcze­góły do­stępne są na stronie in­ter­ne­towej ma­ga­zynu, pod ad­resem: http://​www​.slo​wa​irzeczy​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​2​0​1​1​/​1​0​/​d​e​b​a​t​a​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​-​r​e​l​igii/

Powiązane materiały: