Przejdź do treści

Dbanie o sylwetkę będzie lżejsze?

Po­dobno przed wa­ka­cjami si­łownie prze­ży­wają praw­dziwe ob­lę­żenie. Część osób przed wyj­ściem na plażę chce za­dbać o swoją syl­wetkę po zimie, wy­ci­skając siódme poty. Czy jednak warto?

Nie warto, jeśli za­wierzy się wy­nikom ka­na­dyj­skich badań. We­dług nich ćwi­czenia z lżej­szymi cię­żar­kami są równie sku­teczne jak te z cięż­kimi. Trzeba tylko wy­konać więcej po­wtó­rzeń by uzy­skać ten sam efekt przy bu­do­waniu mięśni i zwięk­szeniu wy­trzy­ma­łości. Naj­waż­niejsze bo­wiem przy bu­do­waniu mu­sku­la­tury jest do­pro­wa­dzenie się do stanu zmęczenia.

Pod­czas swoich badań na­ukowcy przy­glą­dali się jakie efekty przy­noszą różne kom­bi­nacje ob­ciążeń i po­wta­rzanie ćwi­czeń na mię­śnie nóg ćwi­czą­cych męż­czyzn. Ćwi­czyli oni trzy razy w ty­go­dniu przez 10 ty­godni we­dług trzech róż­nych pro­gramów tre­nin­go­wych. Raz sto­sując serię po­wtó­rzeń przy ob­cią­żeniu równym 80% mak­sy­mal­nego ob­cią­żenia, innym razem wy­ko­ny­wali trzy serie przy ob­cią­żeniu jak w pierw­szym przy­padku, a jeszcze innym trzy serie przy 30% mak­sy­mal­nego ob­cią­żenia. Średnio wy­ko­ny­wali oni od 8 do 12 po­wtórek z więk­szymi cię­ża­rami oraz od 25 do 30 po­wtórek z lżej­szymi obciążeniami.

Od­kry­liśmy, że cię­żary, które były dość ciężkie i po­rów­ny­walnie lżejsze, były równie efek­tywne w zwięk­szaniu masy mię­śniowej i zwięk­szaniu wy­trzy­ma­łości – po­wie­dział autor ba­dania Cam Mitchell.

Je­żeli na­ukowcy z Ka­nady mają rację, wnioski na­ukowców oba­lają po­pu­larny po­gląd gło­szący, że wy­ko­rzy­sty­wanie du­żych ob­ciążeń jest naj­lep­szym spo­sobem na wzrost masy mię­śniowej i siły.

Wielu do­ro­słych ma pro­blemy ze sta­wami, które wy­klu­czają ćwi­czenie przy du­żych ob­cią­że­niach – pod­kreśla Mit­chell – to ba­danie po­ka­zuje, że mają wybór i mogą ćwi­czyć z lżej­szymi i mniej onie­śmie­la­ją­cymi cię­żar­kami i wciąż będą mieć z tego korzyści.

Pod wa­run­kiem, że pójdą na si­łownię, by za­dbać o swoją kon­dycję :) Za­chę­camy do wy­gi­nania ciała!

Powiązane materiały:

  • Filip

    „Od­kry­liśmy, że cię­żary, które były dość ciężkie i po­rów­ny­walnie lżejsze, były równie efek­tywne” — czytam trzeci raz i nie ro­zu­miem..
    Prosze o po­danie źródeł.