Przejdź do treści

Ćwicz mniej niż więcej!

Dobra in­for­macja dla osób, które chcą szybko schudnąć, ale są zbyt le­niwe lub za­bie­gane. Nie trzeba ka­tować się wie­lo­go­dzin­nymi treningami.

Takie same efekty dają ćwi­czenia o umiar­ko­wanej in­ten­syw­ności trwa­jące za­le­dwie pół go­dziny. Wła­śnie od­kryli to Duń­czycy, prze­te­sto­wali i… zrzu­cili bez wy­siłku średnio 3,6 kg w ciągu 3 mie­sięcy. W ba­da­niach nad opty­malnym czasem ćwi­czeń fi­zycz­nych wzięło udział 60 męż­czyzn, którzy wcze­śnie pro­wa­dzili sie­dzący tryb życia, uni­kając wy­siłku jak ognia.

Pro­gram trwał 13 ty­godni. Jedna trzecia ba­da­nych wy­ko­ny­wała co­dziennie tre­ning fi­zyczny trwa­jący go­dzinę, druga ćwi­czyła tylko przez 30 minut, a trzecia grupa nie ćwi­czyła wcale. Uczest­nicy grup ćwi­czą­cych no­sili mo­ni­tory rytmu serca i licz­niki ka­lorii pod­czas tre­ningu. Wy­niki były zaskakujące.

Oka­zało się, że nie trzeba ćwi­czyć do utraty tchu. 30 minut dziennie średnio in­ten­syw­nych ćwi­czeń fi­zycz­nych, pro­wa­dzo­nych na po­ziomie mniej więcej 70% Hr max (de­li­katne po­cenie się ) przy­niesie takie same efekty w chud­nięciu jak in­ten­syw­niejsze ćwi­czenia trwa­jące godzinę!

Co więcej, in­ten­sywny tre­ning fi­zyczny wcale nie po­zwoli Ci na szybsze schud­nięcie i utratę całej masy ka­lorii! Ile schudli Duń­czycy w czasie 3-​miesięcznych badań? Za­równo osoby z grupy tre­nu­jącej go­dzinę jak i osoby z grupy tre­nu­jącej pół go­dziny stra­ciły po 4 ki­lo­gramy tkanki tłusz­czowej. Co do ilości zrzu­co­nych ki­lo­gramów, przo­do­wali męż­czyźni, którzy ćwi­czyli 30 minut dziennie – zrzu­cili średnio po 3,6 ki­lo­grama. Na­to­miast osoby tre­nu­jące całą go­dzinę zrzu­cili tylko średnio po 2,7 kilograma.

Duńscy na­ukowcy twierdzą, że spo­wo­do­wane jest to tym, że osoby ćwi­czące pół go­dziny dziennie ćwiczą chęt­niej i z większą werwą niż ci, którzy muszą ćwi­czyć całą go­dzinę. Co prawda, osoby tre­nu­jące przez go­dzinę spalą około dwa razy więcej ka­lorii, jed­nakże po wy­siłku zjedzą więcej niż ich ko­ledzy ćwi­czący krócej.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów