Przejdź do treści

Co bada ludolog?

O czym my­ślicie, kiedy sły­szycie słowo „gra”? Sko­ja­rzenia wielu z Was idą pewnie w kie­runku gier kom­pu­te­ro­wych, na przy­kład tych, które zwykło się na­zywać nie­zro­zu­mia­łymi dla la­ików skró­tami: cRPG, FPS, RTS, MMORPG… W świecie an­glo­ję­zycznym pod ha­słem lu­do­logy (do­słownie ‘nauka o grach’) często kryje się wła­śnie ba­danie ta­kich form roz­rywki. Jed­nakże część na­ukowców za­chod­nich i więk­szość pol­skich ro­zumie po­jęcie lu­do­logii znacznie sze­rzej, jako do­ty­czące wszel­kich moż­li­wych typów gier. Przyj­rzyjmy się temu, jak sze­roki za­kres zja­wisk in­te­re­suje tych badaczy.

Lu­do­lodzy mogą się zaj­mować po­pu­lar­nymi spor­tami za­wo­do­wymi i ama­tor­skimi, ta­kimi jak piłka nożna, ko­szy­kówka, siat­kówka, ba­se­ball, a swego czasu w Polsce – skoki nar­ciar­skie. Nie ma też po­wodu, aby nie ba­dali gier umy­sło­wych: war­cabów, brydża, po­kera, sza­chów. Czasem ba­daczy in­te­re­sują roz­rywki upra­wiane od setek, je­żeli nie ty­sięcy lat (na przy­kład go), a cza­sami o wiele nowsze (współ­czesne gry kar­ciane i plan­szowe, od Do­mi­niona po Twi­light Struggle).

Bardzo cie­kawe – nie tylko dla na­ukowców – są zja­wiska, które za­cie­rają gra­nicę między tym, co jest grą, a tym, co nią nie jest. Na­leżą do nich między in­nymi al­ter­nate re­ality games, czyli w do­słownym sensie: ‘gry prze­pla­ta­ją­cych się rze­czy­wi­stości’, wpro­wa­dza­jące ele­menty fikcji (nu­mery te­le­fonów, frag­menty książek, strony in­ter­ne­towe) do na­szego co­dzien­nego świata. Ko­lejnym przy­kładem mógłby być nurt per­va­sive ga­ming, to jest spe­cy­ficznej formy roz­rywki opra­co­wanej przez nor­dyc­kich twórców LARP-​ów…

…zaraz, zaraz, może nie wiecie, czym są LARP-​y? Je­żeli tak, to sami wi­dzicie, jak za­ska­ku­ją­cymi rze­czami (oprócz tego, co wszyscy znamy) po­trafią się zaj­mować ba­dacze gier. Więcej o ich za­in­te­re­so­wa­niach usły­szycie na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


By Agent Smith AttributionNoncommercial Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: