Przejdź do treści

Centrum Promocji Mody

Pierwsze sko­ja­rzenie z Ło­dzią? Obecnie na pewno Ma­nu­fak­tura, kul­tura. Ale jeszcze do nie­dawna Łódź była prężnym ośrod­kiem prze­mysłu tek­styl­nego. Więk­szość za­kładów tej branży upadła, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby wskrzesić tra­dycje włó­kien­nictwa. Stwo­rzenie re­gio­nal­nego ośrodka kul­tu­ral­nego w po­wią­zaniu ze śro­do­wi­skiem nauki i biz­nesu to cel pro­jektu re­ali­zo­wa­nego przez Aka­demię Sztuk Pięk­nych w Łodzi.

Przy Cen­trum Pro­mocji Mody po­wstanie wie­lo­funk­cyjna aula pro­fe­sjo­nalna sala po­ka­zowa. Idea pro­jektu ma cha­rakter kom­plek­sowy łą­czący w sobie dzia­łania z za­kresu kul­tury, edu­kacji, przed­się­bior­czości i badań naukowych.

Aka­demia Sztuk Piek­nych bę­dzie tez pa­tronem roz­woju oto­czenia biz­nesu słu­żą­cego kształ­to­waniu po­wiązań ko­ope­ra­cyj­nych między stu­den­tami i ab­sol­wen­tami Aka­demii Sztuk Pięk­nych w Łodzi przy współ­udziale branży tek­stylno –odzie­żowej re­gionu łódz­kiego. Dzia­łania jakie prze­wi­duje re­ali­zacja pro­jektu do­starczą stu­dentom, ab­sol­wentom Ka­tedry Ubioru klu­czo­wych in­for­macji, które po­prawią ich przy­szłe funk­cjo­no­wanie na rynku mody, pod­niosą świa­do­mość na temat no­wych tech­no­logii, technik oraz świa­to­wych trendów w mo­dzie. W ra­mach pro­jektu Aka­demia Sztuk Pięk­nych w Łodzi bę­dzie pro­wa­dziła dzia­łal­ność do­radczo –in­for­ma­cyjną, pro­mo­cyjną oraz wy­sta­wien­niczą. W ob­szar ten wpi­suje się rów­nież współ­praca z pro­jek­tan­tami, sty­li­stami, se­mi­naria no­wych tech­no­logii oraz wy­jazdy na świa­towe targi mody i tech­no­logii włó­kien­ni­czych ce­lach edu­ka­cyj­nych. Pro­jekt do­fi­nan­so­wany ze środków Mi­ni­stra Kul­tury Dzie­dzictwa Na­ro­do­wego, jest re­ali­zo­wany jest w ter­minie sty­czeń 2010 – gru­dzień 2012.

Co bę­dzie się działo dzięki Cen­trum Pro­mocji Mody?

  • po­wstanie pro­fe­sjo­nalna sala pokazowo-​wystawowa, wy­po­sa­żona w sprzęt oświe­tle­niowy i na­gła­śnia­jący nie od­bie­ga­jący od stan­dardów świa­to­wych. Za­da­niem CPM bę­dzie or­ga­ni­zo­wanie pro­mo­cyj­nych po­kazów mody dla przed­się­biorstw współ­pra­cu­ją­cych z Aka­demią jak rów­nież pro­mocja mło­dych projektantów;
  • po­wstanie aula wie­lo­funk­cyjna peł­niąca rolę edu­ka­cyjną i kul­tu­ralną. Aula bę­dzie je­dyną salą w re­gionie, o tak dużej po­wierzchni, która bę­dzie sku­piać wy­da­rzenia kul­tu­ralne o zna­czeniu re­gio­nalnym, kra­jowym oraz międzynarodowym;
  • umocni się współ­praca po­między przed­się­bior­stwami, szcze­gólnie sek­tora MŚP a uczelnią, w szcze­gól­ności Ka­tedrą Ubioru i Tkaniny;
  • wzmocni się po­ten­cjał dy­dak­tyczny uczelni;
  • młodzi, uta­len­to­wani pro­jek­tanci i twórcy kul­tury będą mieli szansę na efek­tywną pro­mocja twórczości;
  • wzmocni się po­ten­cjał badawczo-​rozwojowy zwią­zany z in­no­wa­cyj­nymi roz­wią­za­niami w za­kresie ma­te­riałów włó­kien­ni­czych od­po­wia­da­ją­cych ak­tu­alnym trendom mody i wzor­nictwa, a jed­no­cze­śnie bez­piecz­nych dla użytkownika

Zor­ga­ni­zo­wano cykl se­mi­na­riów i szkoleń do­ty­czą­cych bie­żą­cych in­for­macji trendów świa­towej mody, naj­now­szych ten­dencji i tech­no­logii a także technik sprze­daży, kre­owania po­trzeb i ich re­ali­zacji oraz warsz­taty dot. vi­sual merchandisingu.

Bardzo ważnym czyn­ni­kiem utrzy­mania wy­so­kiego po­ziomu pol­skiego wzor­nictwa jest dba­łość o rozwój naj­zdol­niej­szych pro­jek­tantów. W tym celu w ra­mach Kla­stra zor­ga­ni­zo­wane będą kon­kursy dla pro­jek­tantów, ma­jące na celu wy­ło­nienie naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych ar­ty­stów i pomoc im w za­ist­nieniu na pro­fe­sjo­nalnym rynku zawodowym.

W ra­mach kla­stra stu­denci ob­jęci pro­gramem zwie­dzili już Targi In­digo w Pa­ryżu, Pitti Uomo we Flo­rencji, CPM w Mo­skwie, In­digo w Nowym Jorku. Udział w tar­gach po­zwolił stu­dentom na za­po­znanie się z naj­now­szymi tren­dami w mo­dzie oraz na zo­rien­to­waniu się jak funk­cjo­nuje moda w róż­nych re­jo­nach świata.

Powiązane materiały: