Przejdź do treści

Bułka z bananem daje kopa!

Na­ukowcy z North Ca­ro­lina Re­se­arch Campus wła­śnie po­twier­dzili to, co Adam Ma­łysz wie­dział juz kil­ka­na­ście lat wcze­śniej. Ba­nany dają ta­kiego sa­mego kopa ener­ge­tycz­nego co na­poje izo­to­niczne, a przy tym mają o wiele mniej kalorii.

Nie tylko od­kry­liśmy, że nie było żadnej wy­raźnej róż­nicy w dzia­łaniu ba­nanów i na­pojów izo­to­nicz­nych - wy­ja­śnił autor badań dr David Nieman – oka­zało się nawet, że zje­dzenie owoców przy­nosi większe korzyści.

Ba­dania prze­pro­wa­dzili na grupie tre­nu­ją­cych ro­we­rzy­stów. Spor­towcy w trakcie trzy­go­dzin­nego tre­ningu, co 15 minut spo­ży­wali szklankę izo­to­nika albo po­łówkę ba­nana. Eks­pe­ry­ment po­kazał, że ba­nany do­star­czały ro­we­rzy­stom więk­szej ilości skład­ników, tj. an­ty­ok­sy­danty, któ­rych nie za­wie­rają na­poje izotoniczne.

Ba­nany są także cennym źró­dłem po­tasu, wi­ta­miny B6 i błon­nika. Na­ukowcy jed­no­znacznie stwier­dzili, że ba­nany za­wie­rają mie­szankę zdrow­szych cu­krów, któ­rych spor­towcy po­trze­bują do pod­nie­sienia po­ziomu energii.

Myślę, że jest wielu spor­towców, którzy nie­chętnie się­gają po takie na­poję, bę­dące w rze­czy­wi­stości sma­kową mie­szanką cu­krów i wody - pod­su­mo­wuje dr Nieman – wy­niki badań po­ka­zują, że ist­nieją inne, zdrowsze i równie sku­teczne al­ter­na­tywy dla sportowców.

Jak bułka… z ba­nanem – mógłby dodać Małysz.

Powiązane materiały: