Przejdź do treści

Aaaaapsik! Chili poproszę

Lato po­woli ustę­puje je­sieni, choć po­dobno wrze­sień, a przy­naj­mniej jego po­czątek, ma być jeszcze ciepły. Noce jednak już są chłodne i o katar nie­trudno. Dzięki pracy ame­ry­kań­skich na­ukowców przed­sta­wiamy więc smaczny, ale ostry sposób na chore zatoki.

Kiedy Ko­lumb przy­wiózł ostrą pa­prykę z Haiti, szybko zdo­była ona po­pu­lar­ność w Eu­ropie, a me­dy­cyna lu­dowa równie szybko do­ce­niła jej lecz­nicze wła­ści­wości. Po­twier­dziła je rów­nież współ­czesna me­dy­cyna. Naj­bar­dziej ce­niona jest chili, głównie za silne wła­ści­wości roz­grze­wa­jące. Za­wiera ona kap­sy­icynę, a więc or­ga­niczny związek che­miczny na­da­jący pa­pryczkom ich pie­kący smak.

Jeśli za­sto­su­jemy ją we­wnętrznie po­prawi nasze krą­żenie krwi i za­po­bie­gnie po­wsta­waniu za­krzepów, mi­ni­ma­li­zując tym samym za­wałów serca i udarów mózgu.

Ze­wnętrznie sto­suje się kap­sy­icynę w ma­ściach, ma­zi­dłach i pla­strach roz­grze­wa­ją­cych, przy­no­szą­cych ulgę w bó­lach ar­tre­tycz­nych, reu­ma­tycz­nych i mięśniowych.

Pa­pryka chili zwalcza także bie­gunkę i wspo­maga le­czenie chorób układu od­de­cho­wego. Le­karze ame­ry­kańscy za­le­cają chorym na za­pa­lenie oskrzeli spo­ży­wanie ostro przy­pra­wio­nego je­dzenia, oraz za­ży­wanie trzy razy dziennie po 10 kropli ta­basco roz­pusz­czo­nych w szklance wody lub soku, bo­wiem ostro przy­pra­wiony po­karm ma wła­ści­wości wy­krztuśne, a więc uła­twia oczysz­czanie nosa, zatok i oskrzeli.

Z ostat­nich wy­ników badań na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu Cin­cin­nati wy­nika, że ae­rozol do nosa za­wie­ra­jący kap­sy­icynę z pa­pryczki chili może przy­nieść ulgę osobom cier­piącym na za­pa­lenie zatok. Chorzy, który pod­dali się temu ostrrr­remu eks­pe­ry­men­towi twier­dzili, że już po mi­nucie od za­życia za­czy­nali od­czuwać ulgę.

Cze­kamy także na wasze kulinarno-​medyczne eks­pe­ry­menty z pa­pryczką chili i sosem ta­basco. Czy zje­dzenie pizzy uchroni od ka­taru, bądź wy­leczy z niego po­pu­larny u nas drink w na­ro­do­wych bar­wach? ;)

Powiązane materiały: