Przejdź do treści

Wymówka dla uzależnionych

Jeśli je­ste­ście uza­leż­nieni od in­ter­netu, to… nic z tym nie zro­bicie! Praw­do­po­dobnie od­po­wie­dzialne są za to geny.

To wła­śnie one wpłay­wają na nasz wy­gląd, za­cho­wanie, to w nich za­ko­do­wany jest cały wzo­rzec na­szego or­ga­nizmu. Naj­nowsze ba­dania do­wodzą także, że to wła­śnie geny, po­dobnie jak w przy­padku in­nych na­łogów, de­ter­mi­nują uza­leż­nienie od internetu.

Chri­stian Montag z Uni­wer­sy­tetu w Bonn twierdzi, że zna­le­ziono już kon­kretny gen, który od­po­wiada za ciągłą po­trzebę „bycia mo­bilnym”. Uza­leż­nienie takie, z bio­lo­gicz­nego punktu wi­dzenia, nie­wiel się różni od na­łogu pa­lenia. Naj­cie­kawsze jest to, że pro­blem ten w więk­szości do­tyczy… kobiet.

Uza­leż­nienie od in­ter­netu nie jest wy­tworem na­szej wy­obraźni, na­ukowcy i te­ra­peuci są coraz bliżej wy­ja­śnienia tego pro­blemu – za­pewnia dr Montag – w grupie ba­da­nych, wy­ka­zu­ją­cych pro­ble­ma­tyczne za­cho­wania in­ter­ne­towe, wa­riant ten wy­stę­puje czę­ściej u kobiet.

Do ta­kich wnio­sków na­ukowcy z Bonn do­szli po prze­pro­wa­dzeniu an­kiet z 843 oso­bami. Po ich prze­ana­li­zo­waniu stwier­dzono, że aż 132 męż­czyzn i ko­biet na­le­żało do grupy osób z za­uwa­żalnym pro­blemem. Jak przy­zna­wali ba­dani, wszystkie ich myśli w ciągu dnia krążą wokół in­ter­netu, a brak do­stępu do niego po­wo­duje złe sa­mo­po­czucie, a nawet roz­draż­nienie i wy­buchy gniewu.

Po po­rów­naniu ich cha­rak­te­ry­styk z tymi, któ­rych za­li­czono do „zdrowej” grupy ba­da­nych, oka­zało się, że więk­szość ze 132 na­ło­go­wych in­ter­nautów miało ten sam wa­riant genu, który uprzednio po­wią­zano z ni­ko­ty­ni­zmem. By po­twier­dzić wszystkie te re­we­lacje ko­nieczne są na pewno dalsze ba­dania, ale już ze­brane dane po­ka­zują, że uza­leż­nienie od in­ter­netu można „zwalić” na nasze geny.

Je­żeli jeszcze le­piej zro­zu­miemy te za­leż­ności, bę­dziemy mogli pro­wa­dzić dalsze ba­dania nad wska­za­niem le­czenia tego uza­leż­nienia – do­dają naukowcy.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów