Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Podziemna biblioteka

Podziemna biblioteka

Jak w dobie kom­pu­terów za­chęcić ludzi do czy­tania książek z bi­blio­teki? Na nie­ty­powy po­mysł wpadli ame­ry­kańscy stu­denci ze Szkoły Re­klamy w Miami (Miami Ad School). Max Pilwat, Keri Tan i Ferdi Ro­dri­guez za­uwa­żyli, że no­wo­jorską bi­blio­tekę pu­bliczną od­wiedza coraz mniej osób. Po­sta­no­wili więc prze­kształcić ściany wa­gonów metra w re­gały z książ­kami. Za po­mocą urzą­dzenia mobilnego […]

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Do­nie­sienia z pol­skich badań nad czy­tel­nic­twem są zwykle utrzy­mane w tonie mi­no­rowym. Przy­glą­dając się smutnym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­karze z ra­portów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­dania Opinii Spo­łecznej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szłości li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest […]

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Thomas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nienie na dwa typy kul­tury. Pierwszy z nich zwykło się na­zywać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, niska, ma­sowa (dla uprosz­czenia po­mińmy róż­nice między tymi przy­miot­ni­kami). Opozycję […]

Podgląd: Dlaczego seriale są popularne?

Dlaczego seriale są popularne?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Se­rial se­ria­lowi nie­równy: „Z Ar­chiwum X” jest inne od „Rzymu”, a „Gra o tron” od „Klanu”. Także wi­downie po­szcze­gól­nych pro­dukcji różnią się pod względem wieku, płci, wy­kształ­cenia, miejsca za­miesz­kania. Po­mimo wszel­kich roz­bież­ności można jednak wskazać pewne cechy wspólne, które wy­ja­śniają po­pu­lar­ność te­le­wi­zyj­nych se­riali. Za­cznijmy od czasu emisji. Wieloodcinkowe […]

Podgląd: Wyhodowane ucho

Wyhodowane ucho

Długo nad nim pra­co­wali, a gdy już opra­co­wali od­po­wiednią me­todę, wy­ho­do­wali w ciągu za­le­dwie 3 mie­sięcy. Sztuczne ucho. Jego od­bior­cami mają być dzieci, które rodzą się z anocją, czyli wro­dzonym bra­kiem mał­żowin usznych. Osoby takie mają oczy­wi­ście ucho we­wnętrzne, ale bra­kuje im części ze­wnętrznej. Dla­tego mają pro­blem ze sły­sze­niem. Do tej pory wadę sta­rano się […]

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeź­wości? Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce będzie […]

Podgląd: Najskuteczniejsze metody uczenia się

Najskuteczniejsze metody uczenia się

Jak się uczyć, by się na­uczyć? Oto jest py­tanie. Na­ukowcy z Kent State Uni­ver­sity prze­ana­li­zo­wali sku­tecz­ność róż­nych technik uczenia się i na ich pod­stawie stwo­rzyli własną kla­sy­fi­kację naj­lep­szych i naj­gor­szych spo­sobów. Oka­zało się, że te naj­po­pu­lar­niejsze me­tody są… mało sku­teczne, a te naj­sku­tecz­niejsze są rzadko sto­so­wane. Chcie­liśmy uzy­skać sze­roki ogląd na obie­cu­jące stra­tegie w celu […]

Nowa generacja energooszczędnych silników dla przemysłu wydobywczego

Wę­giel to nie­wąt­pliwie su­ro­wiec stra­te­giczny, wie to każdy. Stra­te­giczny między in­nymi dla­tego, że jest źró­dłem około 30% energii na świecie, a w Polsce jeszcze cztery lata temu za­spo­kajał aż 60% za­po­trze­bo­wania ener­ge­tycz­nego. Nie każdy jednak wie, że samo jego wy­do­by­wanie po­chłania nie­praw­do­po­dobne wręcz ilości energii. Które ma za­miar zmniej­szyć pro­jekt re­ali­zo­wany przez Po­li­tech­niki Po­znańską i […]

Błękitna 24

Tak, jak dwa śmi­głowce TVN – „Błę­kitny 24−1” i „Błę­kitny 24−2” – go­towe są przez całą dobę, siedem dni w ty­go­dniu i 365 dni w roku ob­słu­giwać naj­waż­niejsze wy­da­rzenia, tak Błę­kitna Szkoła w Nad­mor­skim Parku Kra­jo­bra­zowym, jak rok długi, jest przy­go­to­wana do działań na rzecz ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Czasem przy wsparciu mło­dych ludzi, ta­kich jak […]

Jedz, módl się i bądź zdrowy

Zde­cy­do­wana więk­szość ludzi wie, czym są nu­tra­ceu­tyki, nawet jeśli nigdy w życiu nie sły­szeli tej nazwy. Część osób za­pewne może wy­wnio­skować zna­czenie z sa­mego okre­ślenia, ale żeby nie utrud­niać – to środki spo­żywcze nie tylko o war­to­ściach ży­wie­nio­wych, ale też po­sia­da­jące cechy środków far­ma­ceu­tycz­nych. Czy olej rze­pa­kowy może być nu­tra­ceu­ty­kiem? Oczy­wi­ście, pod wa­run­kiem, że jest […]

Strona 1 z 19 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›