Przejdź do treści

Nauka XXX – czyli warto wiedzieć więcej…

Fil­miki

Trochę kon­tro­wer­syjne, bardzo abs­trak­cyjne, nie­zwykle cie­kawe, nie­kiedy straszne, nie­kiedy śmieszne. Ro­bione dla stu­dentów przez stu­dentów. Filmy po­ka­zu­jące jak pro­mować naukę w internecie.

Za­pra­szamy do oglą­dania na­szych Filmów XXX. Nie bę­dziecie żałować !

Filmy w Full HD

Roz­wi­jasz siebie, roz­wi­jasz świat

To, co szkodzi – uczy

Nie wia­domo, o co chodzi

Gang­ster miał piec po­dobny do bramy trium­falnej. Warto czytać
  • http://www.luxokulary.pl/ Oprawki Oku­la­rowe

    Po­doba mi się :) ostatni, 3 i 5 :) Fa­jowe :)