Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘żywność’

Wiem, co jem?

Skle­pik szkolny to, w pa­mięci każ­dego po­ko­le­nia, je­den z sym­boli bez­tro­skiego czasu w ży­ciu, kiedy wszystko było lep­sze i prost­sze. Po­nie­kąd słusz­nie, ale z pew­no­ścią nie prost­sze, je­śli cho­dzi o skład che­miczny sprze­da­wa­nych tam pro­duk­tów. Zwłasz­cza ostat­nio wiele mówi się o po­dej­rza­nych związ­kach, które się w nich po­ja­wiają. Z tym, co za­lega naj­czę­ściej na pół­kach szkol­nych skle­pi­ków, ale i nie tylko z tym, wal­czy ak­cja ”Wiem, […]

Podgląd: Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym łatwiej można się upić?

Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym łatwiej można się upić?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Na tak po­sta­wione py­ta­nie udzie­le­nie jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi jest prak­tycz­nie nie­moż­liwe. Spró­buję więc od­nieść się do niego, bio­rąc pod uwagę uwa­run­ko­wa­nia hi­sto­ryczne, bio­­che­­miczno-ży­­wie­­niowe i spo­łeczne. Piwo i wino na­leżą do naj­star­szych na­po­jów fer­men­to­wa­nych świata. Naj­daw­niej­sze udo­ku­men­to­wane zna­le­zi­ska świad­czące o wy­twa­rza­niu i spo­ży­wa­niu piwa i wina się­gają sta­ro­żyt­nej kul­tury Su­me­rów, ale jest wielce praw­do­po­dobne, że […]

Podgląd: Lodówko-mikrofalówka już działa

Lodówko-mikrofalówka już działa

Ulu­biony na­pój w puszce 0,33 ml schło­dzony w 3 mi­nuty? Te­raz bę­dzie to moż­liwe, bez po­trzeby wkła­da­nia jej do za­mra­żal­nika. Por­tu­gal­scy na­ukowcy opra­co­wali no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię chłod­ni­czą zwaną Su­per­Co­oling, dzięki któ­rej stwo­rzony przez nich pro­to­typ urzą­dze­nia chło­dzi żyw­ność 10 razy szyb­ciej niż tra­dy­cyjna lo­dówka. Tech­no­lo­gia zbli­żona jest szyb­ko­ścią pracy do ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej i ba­zuje na elek­tro­nice próż­nio­wej. Roz­po­częte przed dwoma […]

Podgląd: Sposób na oporne trufle

Sposób na oporne trufle

Tru­fle. Jedni ich nie zno­szą, inni na­zy­wają czar­nymi dia­men­tami. Mają nie­re­gu­larny, bul­wia­sty kształt, są chro­po­wate i ra­czej nie­ładne, ale nie pła­cimy za ich wy­gląd, tylko za smak i za­pach, a ra­czej bo­ski aro­mat dla jed­nych lub po­tworny smród dla dru­gich. Uwa­żane są także za afro­dy­zjak, który każ­dego fa­ceta zmieni w ero­tycz­nego gi­ganta. Kosz­tują wpraw­dzie ma­ją­tek – za ki­lo­gram tego […]

Podgląd: Zrób sobie tornado w żołądku

Zrób sobie tornado w żołądku

Co tam kwas or­to­fos­fo­rowy, kar­mel amo­nia­kalno — siar­czy­nowy, aspar­tam, ben­zo­esan czy cy­kla­mi­nian sodu — naj­waż­niej­sze że słod­kie i sma­kuje re­we­la­cyj­nie. Na­poje ga­zo­wane. To co, że pro­wa­dzone przez wiele lat ba­da­nia na­ukowe udo­wod­niły, że ich dzia­ła­nie na or­ga­nizm czło­wieka jest jed­no­znacz­nie ne­ga­tywne. Pi­jemy je w co­raz więk­szych ilo­ściach, nie przej­mu­jąc się zu­peł­nie tym, że są wy­so­ko­ka­lo­ryczne, po­wo­dują wzdę­cia, pro­wa­dzą […]

Podgląd: Sekret wiecznej młodości

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecz­nie mło­dym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­ra­cje pla­styczne bądź diety i ćwi­cze­nia? Po­zna­li­śmy se­kret wiecz­nej mło­do­ści i nie za­wa­hamy się nim po­dzie­lić! Se­kre­tem mło­do­ści wcale nie są ope­ra­cje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w któ­rym prze­by­wamy. Do ta­kiego wnio­sku do­szli psy­cho­lo­dzy Frie­­drich-Schi­l­ler-Uni­­ve­r­si­­taet Jena. Nie­mieccy ba­da­cze zna­leźli bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie: osoby, które chcą wy­glą­dać mło­dziej po­winny ota­czać się […]

Podgląd: Curry na bombę

Curry na bombę

Bomba ko­ja­rzy się prze­waż­nie z wojną, a ostat­nio z ter­ro­ry­zmem. Tylko nie­któ­rzy mogą mieć sko­ja­rze­nia z ja­kąś sex-bombą. Gdyby pod­czas wy­kładu za­py­tać komu bomba ko­ja­rzy się z do­brą kuch­nią mało praw­do­po­dobne jest, by ktoś się zgło­sił. Czy słusz­nie? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Mas­sa­chus­sets w Lo­well od­kryli, że sza­fran in­dyj­ski, po­pu­lar­nie zwany kur­kumą, główny skład­nik curry, może być do­sko­na­łym wy­kry­wa­czem ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych. Ame­ry­kań­scy na­ukowcy […]

Podgląd: Grzyby prosto… z solarium

Grzyby prosto… z solarium

Po­nie­waż lu­bimy grzyby nie tylko jeść, ale je rów­nież zbie­rać wy­bra­li­śmy się w spraw­dzone miej­sca na po­szu­ki­wa­nie praw­dziw­ków. Nie­stety nie zna­leź­li­śmy na­wet ry­dza, który lep­szy jest niż nic. Spo­tka­li­śmy kilka ma­low­ni­czych, czer­wo­nych ka­pe­lu­szy, ale nie­zbyt nas to po­cie­szyło. Przed nami jed­nak naj­lep­sza pora na grzy­bo­bra­nie — ba­bie lato i je­sień. Jest za­tem szansa na za­peł­nie­nie ko­szyka wi­ta­mi­nami. Mało […]

Podgląd: Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Aby utrzy­mać świe­żość żyw­no­ści przez dłuż­szy czas, pro­du­cenci fa­sze­rują ją licz­nymi che­micz­nymi sub­stan­cjami. Kon­ser­wanty nie tylko za­cho­wują świe­żość żyw­no­ści na dłu­żej, ale mają też za­pew­nić bar­dziej „na­tu­ralną” barwę, za­pach i smak. Oka­zuje się jed­nak, że utrzy­ma­nie świe­żo­ści je­dze­nia przez długi czas wcale nie musi wią­zać się z do­da­wa­niem do niej che­mi­ka­liów. Oka­zuje się, że w przy­ro­dzie, w spo­sób cał­ko­wi­cie […]

Jakie warunki musi spełnić produkt, żeby nosić miano fair trade?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Ja­kie wa­runki musi speł­nić pro­dukt, żeby no­sić miano fair trade?

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›