Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ziemia’

Podgląd: Czas się kiedyś zatrzyma?

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie macie cza­sami wra­żenia, że czas pędzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pańscy na­ukowcy wy­su­nęli tym­czasem teorię, że czas zwalnia i wszystko zmierza do tego, że w przy­szłości cał­ko­wicie się za­trzyma. Au­to­rami tych re­we­lacji, za­miesz­czo­nych w Phy­sical Re­view, są spe­cja­liści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni — Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­nomów z Chile, Wiel­kiej Bry­tanii i Hisz­panii zna­lazł oznaki życia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zując ziem­skie światło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­dawać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje życie na Ziemi to fakt oczy­wisty, wy­starczy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szukać w ko­smosie. Jednak na­ukowcy te­sto­wali w ten sposób nową technikę, […]

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­toidy po­ten­cjalnie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?

Podgląd: Kopernik już u Mendelejewa

Kopernik już u Mendelejewa

Na dru­ko­wa­nych od li­sto­pada ta­bli­cach przed­sta­wia­ją­cych układ okre­sowy pier­wiastków po­jawią się trzy nowe nazwy. Pier­wia­stek o liczbie ato­mowej 110 — darm­stad­tium (Ds), 111-​roentgenium (Rg) oraz 112 — co­per­ni­cium (Cn), które otrzy­mało tę nazwę na cześć Mi­ko­łaja Ko­per­nika. Kto i dla­czego uho­no­rował w ten sposób pol­skiego astro­noma do­wiecie się po­niżej. Zna­nych jest 118 pier­wiastków, 6 jest […]

Czy teleskop Hubble’a jest sterowany z ziemi?

Do­datek do Au­dycji 36 Czy te­le­skop Hubble’a jest ste­ro­wany z ziemi?

Czy teleskop Hubbla, przez to, że umieszczony na orbicie, jest lepszy od tych stojących na ziemi?

Do­datek do Au­dycji 36 Czy te­le­skop Hubbla, przez to, że umiesz­czony na or­bicie, jest lepszy od tych sto­ją­cych na ziemi?

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Często sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje ziemia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­lazły w ziemi. Albo ogólnie — na Ziemi? To drugie py­tanie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwaszcza po lek­turze pracy na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­starsze skały między in­nymi z Gren­landii. Tak do­szli do wniosku, że […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 10

Shot Naukowy — Odcinek 10

Czy energię geotermalnej można pozyskać z każdego miejsca na Ziemi?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy energię geo­ter­malnej można po­zy­skać z każ­dego miejsca na Ziemi?

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­dować, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tywnie chroni środowisko?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›