Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdjęcie’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiektyw zwany „rybim okiem” ma sze­roki kąt wi­dzenia, ale też znie­kształca obraz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bardzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mogli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” obraz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­cować system, który w czasie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­kował film na­krę­cony przy użyciu ta­kiego obiektywu […]

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną ma­terią!). Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z […]

Podgląd: Jakie masz zdjęcie na FB?

Jakie masz zdjęcie na FB?

Fa­ce­book jeszcze się nie znu­dził, choć za­wiódł ostatnio in­we­storów. Coraz czę­ściej zaj­mują się nim rów­nież na­ukowcy. Nie tylko, by plot­kować. Ostatnio ana­li­zo­wali zdjęcia, jakie użyt­kow­nicy wsta­wiają na swoich pro­fi­lach. Oka­zuje się, że w za­leż­ności od kul­tury w ja­kiej się wy­cho­wa­liśmy, wy­bie­ramy różne fo­to­grafie. Osoby po­cho­dzące z krajów za­chod­nich by po­kazać się zna­jomym, umiesz­czają zdjęcia przedstawiające […]

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mienie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fować nasze wnę­trze? Jak po­wstaje takie zdjęcie i czy bez­piecznie mo­żemy je sobie pstrykać? Proszę o uśmiech, czyli o zdję­ciach rentgenowskich

Podgląd: Foto rewolucja na ostro!

Foto rewolucja na ostro!

Naj­pierw była fo­to­grafia, która z czasem na­brała barw, a jeszcze póź­niej prze­żyła cy­frową re­wo­lucję. Nad­szedł chyba czas na ko­lejny przełom. Ko­niec z nie­od­wra­calnie nie­ostrymi zdję­ciami! Do tej pory każdy fo­to­graf mu­siał się starać by zdjęce było do­brze ska­dro­wane i ostre. Teraz musi tylko zna­leźć cie­kawy obiekt i pstrykać. Ostro­ścią może zająć się póź­niej. Wszystko dzięki […]

Czy ciężko wybrać najlepsze zdjęcie?

Do­datek do au­dycji nr 24 Czy ciężko wy­brać naj­lepsze zdjęcie?

Jak zrobić dobre zdjęcie reporterskie?

Do­datek do au­dycji nr 24 Jak zrobić dobre zdjęcie reporterskie?