Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdjęcie’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bar­dzo in­te­re­su­ją­cego i na­gle… koń­czy się za­si­la­nie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycz­nie zaj­muje się fo­to­gra­fią prze­żył ta­kie chwile. Te­raz wy­star­czy mieć pod ręką apa­rat na korbkę! Wła­śnie ta­kie urzą­dze­nie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­po­nii. Firma Su­per­he­adz za­pre­zen­to­wała pierw­szy na świe­cie apa­rat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla sie­bie ener­gię. Czer­pie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub z krę­ce­nia korbką. Choć […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiek­tyw zwany „ry­bim okiem” ma sze­roki kąt wi­dze­nia, ale też znie­kształca ob­raz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bar­dzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mo­gli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” ob­raz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­co­wać sys­tem, który w cza­sie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­ko­wał film na­krę­cony przy uży­ciu ta­kiego obiek­tywu i sko­ry­guje de­for­ma­cję ob­ra­zów. […]

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­ło­wie wrze­śnia na jed­nym z an­dyj­skich szczy­tów w Chile za­czął dzia­łać naj­więk­szy cy­frowy apa­rat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jem­nic na­uki: dla­czego eks­pan­sja Wszech­świata przy­spie­sza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna ener­gia (nie my­lić z ciemną ma­te­rią!). Dark Energy Ca­mera robi zdję­cia z roz­dziel­czo­ścią 570 mi­lio­nów pik­seli. Jest w sta­nie sfo­to­gra­fo­wać […]

Podgląd: Jakie masz zdjęcie na FB?

Jakie masz zdjęcie na FB?

Fa­ce­book jesz­cze się nie znu­dził, choć za­wiódł ostat­nio in­we­sto­rów. Co­raz czę­ściej zaj­mują się nim rów­nież na­ukowcy. Nie tylko, by plot­ko­wać. Ostat­nio ana­li­zo­wali zdję­cia, ja­kie użyt­kow­nicy wsta­wiają na swo­ich pro­fi­lach. Oka­zuje się, że w za­leż­no­ści od kul­tury w ja­kiej się wy­cho­wa­li­śmy, wy­bie­ramy różne fo­to­gra­fie. Osoby po­cho­dzące z kra­jów za­chod­nich by po­ka­zać się zna­jo­mym, umiesz­czają zdję­cia przed­sta­wia­jące twarz w zbli­że­niu. Użyt­kow­nicy […]

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mie­nie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fo­wać na­sze wnę­trze? Jak po­wstaje ta­kie zdję­cie i czy bez­piecz­nie mo­żemy je so­bie pstry­kać? Pro­szę o uśmiech, czyli o zdję­ciach rent­ge­now­skich

Podgląd: Foto rewolucja na ostro!

Foto rewolucja na ostro!

Naj­pierw była fo­to­gra­fia, która z cza­sem na­brała barw, a jesz­cze póź­niej prze­żyła cy­frową re­wo­lu­cję. Nad­szedł chyba czas na ko­lejny prze­łom. Ko­niec z nie­od­wra­cal­nie nie­ostrymi zdję­ciami! Do tej pory każdy fo­to­graf mu­siał się sta­rać by zdjęce było do­brze ska­dro­wane i ostre. Te­raz musi tylko zna­leźć cie­kawy obiekt i pstry­kać. Ostro­ścią może za­jąć się póź­niej. Wszystko dzięki re­wo­lu­cyj­nemu apa­ra­towi fo­to­gra­ficz­nemu, który ma moż­li­wość […]

Czy ciężko wybrać najlepsze zdjęcie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Czy ciężko wy­brać naj­lep­sze zdję­cie?

Jak zrobić dobre zdjęcie reporterskie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Jak zro­bić do­bre zdję­cie re­por­ter­skie?