Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zagrożenie’

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym — re­wo­lucję w wy­do­byciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w […]

Podgląd: Most kroplą drążony

Most kroplą drążony

Bu­du­jemy mosty dla pana sta­rosty… Gdy jednak już zo­stanie zbu­do­wany trzeba spraw­dzać, czy cały czas można bez­piecznie z niego ko­rzy­stać. Na­ukowcy z Bri­gham Young Uni­ver­sity w Utah pod kie­row­nic­twem prof. Briana Mazzeo i prof. Spen­cera Gu­thrie opra­co­wali nową me­todę ba­dania stanu struk­tury mo­stów i wia­duktów na pod­stawie dźwięku, wy­twa­rza­nego przez spa­da­jące na nie krople wody. […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: Poliester w żołądku

Poliester w żołądku

Na­ukowcy biją na alarm! Około 80 % wszyst­kich za­nie­czysz­czeń w wo­dach przy­brzeż­nych mórz i oce­anów sta­nowią mi­kro­sko­pijne dro­binki pla­stiku, po­cho­dzące… z na­szych do­mo­wych pralek. Tylko w Morzu Śród­ziemnym ta­kich drobin jest aż 250 mi­liardów. Są wiel­kości nie prze­kra­cza­jącej mi­li­metra, ale sta­nowią ol­brzymie za­gro­żenie nie tylko dla eko­sy­temu wod­nego, ale i dla czło­wieka. Na­ukowcy ob­li­czyli, że […]

Podgląd: Termity — kamikadze

Termity — kamikadze

Sę­dziwe ter­mity z ga­tunku Neo­ca­pri­terme ta­racua, gdy wy­czują za­gro­żenie, po­peł­niają sa­mo­bój­stwo w sposób nie­zwykle wy­bu­chowy. Nie mogąc już po­konać wroga za po­mocą żu­wa­czek po­wo­dują eks­plozję „po­jem­nika” na swoim grzbiecie, uwal­niając z niego tok­syczną sub­stancję, która szybko pa­ra­li­żuje i za­bija wszystkie ter­mity w za­sięgu ra­żenia. Za­uwa­żyli to Jan Šo­botnik z Aka­demii Nauk Re­pu­bliki Cze­skiej oraz Thomas […]

Podgląd: Zasada barana

Zasada barana

Teoria, że zwie­rzęta prze­miesz­cza­jące się gro­madnie — w mo­mencie gdy za­graża im dra­pieżnik — nie roz­pra­szają się, tylko pró­bują ukryć się wśród in­nych członków stada, wła­śnie zo­stała na­ukowo po­twier­dzona. Po­mogła w tym tech­no­logia GPS. Ba­dania na sta­dzie owiec prze­pro­wa­dził dr An­drew King z The Royal Ve­te­ri­nary Col­lege w Lon­dynie wraz z ko­le­gami z Uni­ver­sity College […]

Jakie programy monitorujące zagrożenie istnieją, jak się sprawdzają

Do­datek do au­dycji 40 Jakie pro­gramy mo­ni­to­ru­jące za­gro­żenie ist­nieją, jak się sprawdzają

Zagrożenie

Do­datek do au­dycji nr 3 Zagrożenie