Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Yubo Fan’

Podgląd: Bądź twardy jak… dzięcioł!

Bądź twardy jak… dzięcioł!

W po­szu­ki­wa­niu in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań na­ukowcy co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z wzor­ców, które w ciągu ty­sięcy, a na­wet mi­lio­nów lat ewo­lu­cji z po­wo­dze­niem prze­te­sto­wała na­tura. Czym mógł ich za­in­te­re­so­wać stu­ka­jący w drzewo po­spo­lity dzię­cioł? Na­ukow­ców wcale nie in­te­re­so­wały jego umie­jęt­no­ści ob­róbki drewna. Po prze­ba­da­niu bu­dowy czaszki dzię­cioła udało się wska­zać ce­chy, które po­mogą sku­tecz­nie chro­nić głowę przed ura­zami. A to już cenne in­for­ma­cje […]