Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wzrok’

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Audycja 60 – zobaczyć niewidzialne, czyli o mikroskopach

Co można zo­ba­czyć przez mi­kro­skop? Czy mi­kro­świat jest czarno-​biały, czy świeci? Do czego przy­daje się mi­kro­skop konfokalny?

Zobaczyć świat oczami dziecka

Wszyscy znamy film „I kto to mówi”, w którym po­zna­wa­liśmy świat z per­spek­tywy nie­mow­laka. Wizja rze­czy­wi­stości, którą dziecko ro­zumie i w za­bawny sposób ko­men­tuje, wy­wo­łuje salwy śmiechu. Po­myślmy, co by się stało, gdy­byśmy mogli zro­zu­mieć sposób wi­dzenia świata przez dzieci? Na to py­tanie sta­rają się od­po­wie­dzieć na­ukowcy z La­bo­ra­to­rium Psy­cho­logii Ma­łego Dziecka, które działa przy […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukowców z AgeLab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pathy System), stwo­rzyli oni kom­bi­nezon, po za­ło­żeniu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­konać się ile wy­siłku trzeba włożyć w proste co­dzienne czyn­ności. Gdy je­steśmy młodzi i zdrowi, trudno […]

Podgląd: Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­rając part­nerkę. Ko­biety różnią się od męż­czyzn i part­nerów wy­bie­rają w zu­pełnie inny sposób. Bry­tyjscy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­głoski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wrócić w głowie zu­pełnie czym innym. Cennym darem, który kruszy lody ko­bie­cych serc […]

Co byłoby, gdybyśmy wszystko widzieli płasko?

Do­datek do au­dycji nr 25 Co by­łoby, gdy­byśmy wszystko wi­dzieli płasko?