Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wynalazek’

Podgląd: O oponie, która zmienną jest

O oponie, która zmienną jest

Do tej pory tylko kie­rowcy F1 mo­gli zmie­niać opony w za­leż­no­ści od po­gody. Te­raz kom­fortu jazdy na od­po­wie­nim do wa­run­ków ogu­mie­niu bę­dzie mógł do­świad­czyć każdy… No, może nie „te­raz” i nie „każdy”. Na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Lip­sku chyba za­fun­do­wali nam praw­dziwą re­wo­lu­cję w mo­to­ry­za­cji. Wy­my­ślili in­te­li­gentne opony, które same do­pa­sują się do tem­pe­ra­tury, wa­run­ków po­go­do­wych i ro­dzaju na­wierzchni. W przy­szło­ści kie­rowca […]

Podgląd: O cieczy, co kulom się nie kłania

O cieczy, co kulom się nie kłania

Na­ra­żeni na zra­nie­nie ku­lami za­kła­dają czę­sto ka­mi­zelkę ku­lo­od­porną. Chroni ona jed­nak tylko kor­pus, a co z resztą ciała? Być może od­po­wie­dzią bę­dzie ciecz, nad którą pra­cują na­ukowcy z Pol­ski. Ma ona tward­nieć pod wpły­wem ude­rze­nia. Je­śli ba­da­nia przy­niosą spo­dzie­wane re­zul­taty, ciecz bę­dzie mo­gła za­stą­pić, bądź uzu­peł­nić ochronę, jaką daje wy­ko­nana ze sztyw­nego ma­te­riału ka­mi­zelka. Ukryta w ma­te­riale ciecz ude­rzona […]

Podgląd: Złamało się? Samo się naprawi!

Złamało się? Samo się naprawi!

Pla­stik jest jed­nym z naj­czę­ściej uży­wa­nych two­rzyw do pro­duk­cji przed­mio­tów co­dzien­nego użytku. Ma jed­nak je­den po­ważny fe­ler – dość ła­two go za­ry­so­wać albo uszko­dzić. Uszko­dzony pla­stik zaś na­daje się tylko do wy­rzu­ce­nia. Już nie­długo ma się to zmie­nić. Ame­ry­kań­scy na­ukowcy stwo­rzyli pla­stik, który na­prawi się sam. Po­trze­buje tylko… świa­tła. Już wcze­śniej uczeni z róż­nych kra­jów two­rzyli różne […]

Podgląd: Nowy numer „Akademickiego B+R”

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decz­nie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­da­nia w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzo­nej wer­sji na iPada, które z tym wy­da­nia zy­skało dużo no­wych ele­men­tów i uła­twień. Ze wstępu re­dak­tora na­czel­nego: Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Pol­sce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wodów uzna­nia dla na­szych ro­daków, czy […]

Potrzeba chwili

Pro­ble­ma­tyka nie­trzy­ma­nia mo­czu jest do­brze znana, acz­kol­wiek w do­bie dzi­siej­szej cy­wi­li­za­cji, trudno jest o zna­le­zie­nie re­cepty na usta­nie nie­przy­jem­nej cho­roby. Można jed­nak spra­wić, że nie bę­dzie on uciąż­liwy, czego do­wo­dem jest wy­na­la­zek po­czy­niony przez wy­mie­niony duet z Ka­li­sza. Pro­blem ten do­tknął moją ro­dzinę, co po­zwo­liło mi stwo­rzyć wraz z oj­cem przy­rząd do od­pro­wa­dza­nia mo­czu. Wy­na­la­zek ten po­wstał z po­wodu cho­roby mo­jego […]

Podgląd: Taki wynalazek… że mowę odbiera

Taki wynalazek… że mowę odbiera

Nie masz ochoty słu­chać osoby, która aku­rat do Cie­bie mówi? Albo prze­krzy­ki­wać się w dzi­kim tłu­mie? Mamy dla cie­bie roz­wią­za­nie. Do­kład­nie mają je ja­poń­scy na­ukowcy: Ka­zu­taka Ku­ri­hara i Koji Tsu­kada z Na­tio­nal In­sti­tute of Ad­van­ced In­du­strial Science and Tech­no­logy. Wy­na­leźli oni sku­teczne urzą­dze­nie, które — jak za do­ty­kiem cza­ro­dziej­skiej różdżki – spra­wia, że czło­wiek nie jest w sta­nie wy­po­wie­dzieć […]

Podgląd: Lodówko-mikrofalówka już działa

Lodówko-mikrofalówka już działa

Ulu­biony na­pój w puszce 0,33 ml schło­dzony w 3 mi­nuty? Te­raz bę­dzie to moż­liwe, bez po­trzeby wkła­da­nia jej do za­mra­żal­nika. Por­tu­gal­scy na­ukowcy opra­co­wali no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię chłod­ni­czą zwaną Su­per­Co­oling, dzięki któ­rej stwo­rzony przez nich pro­to­typ urzą­dze­nia chło­dzi żyw­ność 10 razy szyb­ciej niż tra­dy­cyjna lo­dówka. Tech­no­lo­gia zbli­żona jest szyb­ko­ścią pracy do ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej i ba­zuje na elek­tro­nice próż­nio­wej. Roz­po­częte przed dwoma […]

Podgląd: Panienka z okienka

Panienka z okienka

Pa­mię­ta­cie film ro­dzi­mej pro­duk­cji o wdzięcz­nym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była rów­nie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­no­wie wzdy­chali do niej czule. Jej wi­dok do­da­wał im no­wej ener­gii do ży­cia. Ener­gia z okienka..? Dla­czego by nie? Przez okna ucieka prze­cież dość dużo ener­gii ciepl­nej. By to zmie­nić na­ukowcy wpa­dli na po­mysł, aby prze­kształ­cić je w pa­nele sło­neczne […]

Podgląd: Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Ciem­ność! Wi­dzę ciem­ność! Ciem­ność wi­dzę! Czy wkrótce tak jak bo­ha­ter Sek­smi­sji bę­dziemy krzy­czeć gdy za­pad­nie zmrok? Z rynku zni­kają wła­śnie wy­na­le­zione przez Edi­sona ża­rówki. Jak tak da­lej pój­dzie jego wy­na­la­zek bę­dzie można zo­ba­czyć tylko w mu­zeum tech­niki. Z rynku wy­co­fy­wane są wła­śnie ża­rówki 60-Wa­­towe, za­tem bę­dziemy mu­sieli się cał­ko­wi­cie prze­rzu­cić na oświe­tle­nie ener­go­osz­czędne, ha­lo­ge­nowe lub LE­Dowe. Ale to nie […]

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2