Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wynalazek’

Podgląd: Długopis na byki

Długopis na byki

To nie jest wy­na­lazek tylko dla dzieci, które do­piero uczą się pisać. Także nam, do­ro­słym, zdarza się po­peł­niać w pi­saniu błędy gra­ma­tyczne i or­to­gra­ficzne. Dla tych wszyst­kich, którzy z or­to­grafią nie są ra­czej za pan brat, in­te­li­gentny dłu­gopis Lern­stift jest świa­teł­kiem w tu­nelu. Sy­gna­li­zuje błąd, gdy tylko pi­szący go po­pełni. Na po­mysł stwo­rzenia in­te­li­gent­nego długopisu […]

Podgląd: Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Na pol­skich dro­gach nie jest bez­piecznie. Być może sy­tu­acja po­prawi się, gdy wej­dzie do użytku naj­nowszy wy­na­lazek in­ży­nierów z In­sty­tutu Ba­daw­czego Dróg i Mo­stów w War­szawie. Opra­co­wali oni in­te­li­gentną ba­rierę dro­gową, która nie tylko po­wstrzyma po­jazd o każdym ga­ba­rycie przed wy­pad­nię­ciem z drogi, ale i do­sto­suje jej sztyw­ność do masy po­jazdu. Do­dat­kowo po ko­lizji wyśle […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: Urządzenie do monitoringu bezdechu sennego z nagrodą

Urządzenie do monitoringu bezdechu sennego z nagrodą

Stu­denci Po­li­tech­niki War­szaw­skiej opra­co­wali prze­nośne urzą­dzenie do ba­dania bez­dechu sen­nego. Do­tych­czas ba­dania tego typu można było wy­ko­nywać tylko w szpi­ta­lach. Ko­rzy­stanie ze sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń jest jednak drogie i nie­wy­godne. Roz­wią­zanie opra­co­wane przez Me­cha­tro­nics Team umoż­liwi wy­ko­ny­wanie tych badań rów­nież w bar­dziej kom­for­to­wych wa­run­kach, bo w domu pa­cjenta. Bez­dech senny jest za­bu­rze­niem, które ob­jawia się okresowymi […]

Podgląd: Pękło? Niech się goi!

Pękło? Niech się goi!

Pęk­nięcia ekranów w smar­to­nach zda­rzają się dość często, a ich na­prawa, nie­stety, jest kosz­towna… a gdyby tak pęk­nięcia goiły się jak drobne ska­le­czenia na na­szej skórze? Być może roz­wią­za­niem i speł­nie­niem ta­kich fan­ta­stycz­nych ocze­kiwań bę­dzie praca na­ukowców ze Stan­ford. Pra­cują oni nad ma­te­riałem, który wła­śnie się goi. Do­dat­kowo prze­wodzi prąd, dzięki czemu ide­alnie na­daje się […]

Podgląd: Stanik, który bada piersi

Stanik, który bada piersi

Rak piersi to naj­czę­ściej wy­stę­pu­jący no­wo­twór u ko­biet. W Polsce za­pada na niego co roku aż 15.000 ko­biet. Szanse na cał­ko­wite wy­le­czenie są tym większe, im wcze­śniej no­wo­twór zo­stanie wy­kryty. Nie­długo na rynek trafi wy­na­lazek Ame­ry­kanów, który może zrobić fu­rorę wśród żeń­skiej po­pu­lacji. To stanik, który wy­kryje nie­po­ko­jące zmiany w piersi na tyle wcze­śnie, że […]

Podgląd: Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni sposób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicznej. Na szczę­ście wszystko, lub prawie wszystko, można na­prawić. Por­tu­galscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­czania ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głównie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wielkie ilości trawy oraz łusek ry­żo­wych. Nowy wynalazek […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są […]

Podgląd: Wyciśniesz ketchup do ostatniej kropelki!

Wyciśniesz ketchup do ostatniej kropelki!

W końcu mamy roz­wią­zanie tech­no­lo­giczne dla tych, któ­rych de­ner­wują wszystkie po­zo­sta­łości w sło­ikach i bu­tel­kach, bo nie lubią mar­nować je­dzenia! Nowa po­włoka, opra­co­wana przez dok­to­ranta z MIT Dave’a Smitha sprawi, że w bu­telce z Li­qu­iGlide nie zo­stanie ani kropla ket­chupu! Li­qu­iGlide to nie­przy­wie­ra­jąca po­włoka, którą po­kryto wnę­trze opa­ko­wania. Dzięki niej cała za­war­tość po­jem­nika spływa w […]

Podgląd: Magnetyzm strzykawki

Magnetyzm strzykawki

Nie­którym na sam widok strzy­kawki z igłą cierpnie skóra. Dla ta­kich osób na­ukowcy z MIT opra­co­wali ko­lejny ory­gi­nalny wy­na­lazek, jakim jest ma­gne­tyczna strzy­kawka bez­i­głowa. Za­strzyk wy­ko­nany przy po­mocy ta­kiej strzy­kawki jest zu­pełnie bez­bo­lesny, jak ugry­zienie ko­mara. Aparat stwo­rzony w ra­mach pro­jektu pro­wa­dzo­nego przez Iana Hun­tera i Ca­the­rine Hogan po­zwala w pełni kon­tro­lować za­równo dawkę leku, […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›