Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wszechświat’

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wieków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wrażeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają naszą wy­obraźnię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś jak on pachnie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­tanie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fander i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kańska firma Think­Geek stworzyła […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Audycja 66 – Boska cząstka

Audycja 66 – Boska cząstka

Czy współ­czesna nauka do­starcza do­wodów na nie­ist­nienie Boga? Czy w na­szym zmie­rzonym, zwa­żonym i obej­rzanym pod mi­kro­skopem świecie jest jeszcze miejsce na tajemnice?

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną ma­terią!). Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z […]

Podgląd: Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Jak po­wstał wszech­świat? Dziś za naj­bar­dziej praw­do­po­dobną jest uzna­wana teoria Wiel­kiego Wy­buchu (Big Bang), we­dług której 14 mld lat z nie­wy­obra­żalnie gę­stej i go­rącej oso­bli­wości wy­ło­niła się znana nam rze­czy­wi­stość (czas, ma­teria, energia, prze­strzeń i od­dzia­ły­wania między nimi). Tym­czasem grupa fi­zyków z Uni­ver­sity of Mel­bo­urne i RMIT Uni­ver­sity (Royal Mel­bo­urne In­sti­tute of Tech­no­logy) w Australii […]

Podgląd: Higgs, Higgs — hurra! :)

Higgs, Higgs — hurra! :)

„Myślę, że go mamy” — po­wie­dział w środę 4 lipca dy­rektor la­bo­ra­to­rium CERN na kon­fe­rencji w Ge­newie, Rolf Heuer. Chodzi o Świę­tego Graala fi­zyki — bozon Higgsa, „boską cząstkę” po­szu­ki­waną przez na­ukowców od kil­ku­dzie­sięciu lat. To ostatni, bra­ku­jący ele­ment Mo­delu Stan­dar­do­wego, który opi­suje naj­mniejsze skład­niki ma­terii. Ist­nienie bo­zonu prze­wi­działo w 1964 roku sze­ściu fi­zyków, w […]

Podgląd: Najgorętsze miejsce na Ziemi

Najgorętsze miejsce na Ziemi

O tym, jaka jest naj­niższa moż­liwa tem­pe­ra­tura, wiemy chyba wszyscy: jest nią tzw. Zero Ab­so­lutne, które od­po­wiada tem­pe­ra­rurze –273,15 stopni Cel­sjusza. Jaka jest na­to­miast gra­nica po prze­ciwnej stronie? Jaką „naj­go­rętszą” tem­pe­ra­turę udało się osią­gnąć? To 4 bi­liony stopni Cel­sjusza. Dla po­rów­nania jądro na­szego Słońca jest roz­grzane je­dynie do 15 mi­lionów stopni Cel­sjusza. Tem­pe­ra­tura taka została […]

Podgląd: Czas się kiedyś zatrzyma?

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie macie cza­sami wra­żenia, że czas pędzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pańscy na­ukowcy wy­su­nęli tym­czasem teorię, że czas zwalnia i wszystko zmierza do tego, że w przy­szłości cał­ko­wicie się za­trzyma. Au­to­rami tych re­we­lacji, za­miesz­czo­nych w Phy­sical Re­view, są spe­cja­liści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni — Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w którym m.in. o przy­szłości me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bauman, Wie­sław Go­dziec, Marcin Król, Nic Newman, Alek­sander Smolar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­matem Mie­siąca” jest edu­kacja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­tanie: Czym jest edu­kacja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wania do życia w ro­dzinie? Co prze­mawia za […]