Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Wiedźmin’

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mickie B+R – numer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szości z nas ko­jarzą się wy­łącznie z roz­rywką. Tym­czasem na­ukowo bada się już ich miejsce w kul­turze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycznej i fil­mowej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dzenie, na którym […]