Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wełna’

Metoda aeroponiczna profesora Andrzeja Komosa

Za­miast w gle­bie, tor­fie, weł­nie mi­ne­ral­nej czy w wo­dzie, ro­śliny upra­wiać można także w po­wie­trzu. Pierw­szym pol­skim na­ukow­cem, który opra­co­wał me­todę ae­ro­po­niczną jest prof. dr hab. An­drzej Ko­mosa z Ka­te­dry Ży­wie­nia Ro­ślin Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Jak do­tąd opra­co­wano uprawę po­mi­do­rów, ogór­ków i an­tu­rium. Po­znań­ski na­uko­wiec wciąż pra­cuje nad ulep­sze­niem tech­no­lo­gii. Tym­cza­sem me­toda te­sto­wana jest na jed­nej ze sta­cji ko­smicz­nych NASA […]