Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wakacje’

Podgląd: Bądź jak Indiana Jones

Bądź jak Indiana Jones

Wa­ka­cje bez cie­ka­wych przy­gód to jak ka­szanka bez… ka­szy. Je­śli po­dzi­wia­li­ście przy­gody In­diany Jo­nesa, mo­że­cie się po­czuć jak on. Zwłasz­cza, je­śli pod­czas wa­ka­cyj­nych po­dróży za­wę­dru­je­cie w oko­lice Trój­mia­sta. Oprócz prze­ży­cia przy­gód po­dob­nych do tych, ja­kie były udzia­łem In­diana Jo­nesa, chyba naj­słyn­niej­szego ar­che­ologa w Hol­ly­wood, zo­ba­czyć bę­dzie można także fi­­zyczno-che­­miczne po­kazy ma­giczne, a także za­mknąć się w gi­gan­tycz­nej bańce. Bę­dzie rów­nież […]