Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘usta’

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Okulary które „widzą” dźwięk

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku. Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. […]

Podgląd: Idealnie piękna dziewczyna

Idealnie piękna dziewczyna

Cho­ciaż nie zda­jemy sobie sobie z tego sprawy na co dzień, w twa­rzach więk­szości ludzi prawa i lewa strona twarzy jest zu­pełnie inna. Tym­czasem ide­alne piękno tkwi w sy­me­trii – tak twier­dził już Le­onardo da Vinci. Po­twier­dzili to na­ukowcy, eks­perci z firmy Lor­raine, którzy twarz osiem­na­sto­let­niej Bry­tyjki Flo­rence Col­gate uznali za naj­bliższą ideału piękna. Najpiękniejsza […]

Podgląd: Jak ustawić się do zdjęcia?

Jak ustawić się do zdjęcia?

Czym zaj­mują się na­ukowcy? Nie za­wsze są to ba­dania na miarę Nobla, ale akurat te wy­niki mogą wielu osobom pomóc… w ka­rierze. Jak naj­le­piej za­pre­zen­tować się na zdjęciu? Znamy już od­po­wiedź. Ame­ry­kańcy uczeni pre­zen­to­wali różnym osobom czarno-​białe zdjęcia ko­bie­cych i mę­skich pro­fili pro­sząc o ich ocenę. Uczest­nicy ba­dania mieli wska­zywać które są bar­dziej, a które […]

Podgląd: Usta palacza to pole bitwy

Usta palacza to pole bitwy

Choć pa­lenie pa­pie­rosów już dawno nie jest modne, choć nie można już palić w re­stau­ra­cjach i na przy­stan­kach, nie­wol­ników tego szko­dli­wego na­łogu nie bra­kuje. Na­ukowcy zaj­rzeli ostatnio pa­la­czom w usta… Choć my­jemy zęby i sto­su­jemy spe­cja­li­styczne płyny do płu­kania, w na­szych ustach zna­leźć można sporo bak­terii. Tworzą one sta­bilny eko­system i ra­czej nie są szkodliwe. […]