Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘uśmiech’

Podgląd: Ten uśmiech spać nam nie daje

Ten uśmiech spać nam nie daje

Kto się wła­ści­wie do nas uśmie­cha na ob­ra­zie Mona Lisa? Mo­delka, którą była młoda ko­bieta o imie­niu Lisa Ghe­rar­dini zwana Gio­condą czy au­tor por­tretu, a więc sam Le­onardo da Vinci? Ob­raz ma prze­szło 500 lat i cały czas bu­dzi spore emo­cje. Zde­cy­do­wana więk­szość eks­per­tów opo­wiada się za tym, że uśmiech na­leży do Lisy. Cześć lan­suje teo­rię, że Mona […]

Podgląd: Masz małe dziecko? Uśmiechaj się do niego!

Masz małe dziecko? Uśmiechaj się do niego!

Kie­dyś by wy­cho­wać dziecko słu­chało się rad. Ra­dziła bab­cia, ra­dziła star­szy­zna wio­ski a cza­sami na­wet można było li­czyć na wróżkę. Te­raz do po­mocy mamy na­ukow­ców i mi­liardy uzyt­kow­ni­ków in­ter­netu. Które rady jed­nak są do­bre? Być może warto przyj­rzeć się cie­ka­wemu eks­pe­ry­men­towi Eda Tro­nicka? Je­śli ma­cie lub bę­dzie­cie mieli wkrótce ma­leń­stwo usiądź­cie wy­god­nie i zo­bacz­cie na czym po­lega „eks­pe­ry­ment […]