Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘urządzenie’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: Laser do jabłek

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owoców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stępnie do­piero poddać che­micznej ana­lizie. Teraz do ich zba­dania nie­po­trzebna bę­dzie ich de­strukcja. Urzą­dzenie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukowców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­blinie, bez kro­jenia i sie­kania wy­kryje cho­roby i uszko­dzenia owoców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wersje la­sera na razie są […]

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do nauki ana­tomii zna­lazł się na wy­po­sa­żeniu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­lacji Me­dycznej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w którym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjentów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­torze am­bu­lansu. To pierwsze takie urzą­dzenie w Polsce. Z wy­glądu przy­po­mina tradycyjny […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Wszyscy mamy sen­ty­ment do sta­rego typu ża­rówek. Ame­ry­kańscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu Wake Fo­rest w Ka­ro­linie Pół­nocnej pewnie też, gdyż za­pre­zen­to­wali światu ulep­szoną wersję wy­na­lazku Edi­sona. Ich ża­rówka ma wła­ściwie same za­lety – jest ener­go­osz­czędna, wy­twarza ciepłe, nie mi­ga­jące światło, nie emi­tuje ciepła, nie za­wiera rtęci, ani żad­nych in­nych szko­dli­wych che­mi­ka­liów. I nigdy się nie stłucze […]

Podgląd: Mumia w 3D

Mumia w 3D

Przy­znać się, bez bicia, kto ostatnio sam z siebie był w mu­zeum – oczy­wi­ście nie li­cząc Nocy Mu­zeów. Bardzo rzadko od­wie­dzamy te przy­bytki, nawet nie zdając sobie sprawy jakie cie­kawe eks­po­naty można w nich zo­ba­czyć. Na szczę­ście dla wszyst­kich mało ru­chli­wych, ale za­głę­bio­nych po uszy w wir­tu­alnym świecie przy­chodzi z po­mocą tech­no­logia i pro­jekt Wirtualne […]

Podgląd: To nie piecyk, to super piecyk!

To nie piecyk, to super piecyk!

Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś ile energii mar­nuje się, gdy na kem­pingu pod­grze­wacie smaczny obiad na ku­chence ga­zowej czy ognisku? Po­my­śleli o tym twórcy Bio­Lite, którzy za­uwa­żyli, że go­to­wanie na otwartym ogniu jest bardzo nie­efek­tywne i mar­nuje mnó­stwo energii. Do­dat­kowo do at­mos­fery mogą do­stawać się tok­syczne sub­stancje. Po­mo­głyby wen­ty­la­tory które po­pra­wi­łyby efek­tyw­ność spa­lania, ale na kem­pingu, w […]

Podgląd: Dokąd zmierzasz? Twój telefon będzie wiedział!

Dokąd zmierzasz? Twój telefon będzie wiedział!

Już nie­długo, na pod­stawie in­for­macji gdzie i z kim byłeś, twój te­lefon bę­dzie wie­dział dokąd się uda­jesz i gdzie bę­dziesz się znaj­dował za 24 go­dziny. I to z do­kład­no­ścią do 20 me­trów! Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Bir­mingham stwo­rzyli sprytny al­go­rytm, który określi „wzorce mo­bil­ności” wła­ści­ciela te­le­fonu (sche­maty po­ru­szania się w prze­strzeni pu­blicznej) na pod­stawie historii […]

Podgląd: Uliczna ładowarka

Uliczna ładowarka

Roz­ła­do­wała się ko­mórka lub laptop, prze­by­wasz w cen­trum ob­cego miasta i nie masz do­stępu do gniazdka z prądem? W Por­tu­galii nie­długo prze­stanie to być pro­blemem, bo­wiem na uli­cach staną pu­bliczne, sło­neczne ła­do­warki. Por­tu­galscy kon­struk­torzy z firmy Sta­re­nergy opra­co­wali pro­totyp ulicz­nego urzą­dzenia do ła­do­wania te­le­fonów i in­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wy­ko­rzy­stu­ją­cego energię z pro­mieni sło­necz­nych. Na metalowej […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›