Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘tworzywo’

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trze­bie no­sze­nia ka­mi­ze­lek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­ny­wać. Ra­tują ży­cie, ale są bar­dzo nie­wy­godne i cięż­kie. Sy­tu­acja się zmie­nia, gdy zo­stają one wy­ko­na­nen z zu­pe­łe­nie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwy­kłą sub­stan­cję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­peł­nie inne wła­ści­wo­ści. Po­trafi po­wstrzy­mać 9-mi­­li­­me­­trowy po­cisk wy­strze­lony na przy­kład z ka­ra­binu, […]

Podgląd: Złamało się? Samo się naprawi!

Złamało się? Samo się naprawi!

Pla­stik jest jed­nym z naj­czę­ściej uży­wa­nych two­rzyw do pro­duk­cji przed­mio­tów co­dzien­nego użytku. Ma jed­nak je­den po­ważny fe­ler – dość ła­two go za­ry­so­wać albo uszko­dzić. Uszko­dzony pla­stik zaś na­daje się tylko do wy­rzu­ce­nia. Już nie­długo ma się to zmie­nić. Ame­ry­kań­scy na­ukowcy stwo­rzyli pla­stik, który na­prawi się sam. Po­trze­buje tylko… świa­tła. Już wcze­śniej uczeni z róż­nych kra­jów two­rzyli różne […]

Podgląd: Lżejsze od styropianu, odporne jak metal

Lżejsze od styropianu, odporne jak metal

Jak wy­glą­dałby ide­alny świat, w któ­rym pra­wie nic się nie tłu­cze, nie ła­mie i nie nisz­czy? Lap­topy od­porne na uszko­dze­nia? Zde­rzaki sa­mo­cho­dów, które wra­cają do stanu przed stłuczką? Bu­dynki od­porne na trzę­sie­nia ziemi? To moż­liwe dzięki od­kry­ciu przez na­ukow­ców z in­sty­tutu tech­no­lo­gicz­nego HRL, Cal­te­chu i Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego naj­lżej­szego two­rzywa na świe­cie. Lżej­szego nie tylko niż po­wszech­nie sto­so­wany sty­ro­pian, ale […]

Czy można go używać również do konserwacji tkanin?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy można go uży­wać rów­nież do kon­ser­wa­cji tka­nin?

Do czego można wykorzystać papier jedwabny?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Do czego można wy­ko­rzy­stać pa­pier je­dwabny?

Czy do jego produkcji faktycznie stosuje się odpady jedwabne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy do jego pro­duk­cji fak­tycz­nie sto­suje się od­pady je­dwabne?

Czym papier jedwabny różni się od zwykłego?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czym pa­pier je­dwabny różni się od zwy­kłego?

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Gdzie jesz­cze, poza pro­duk­cją odzieży, można sto­so­wać włókna na­tu­ralne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy wszyst­kie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­ja­zne śro­do­wi­sku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy w Pol­sce wciąż upra­wia się len?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›