Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘twarz’

Podgląd: Życie ściętej głowy

Życie ściętej głowy

Ścię­cie głowy kilka wie­ków temu było karą sto­so­waną czę­sto i za­zwy­czaj pu­blicz­nie. Ści­nano głowy to­po­rem lub mie­czem, a w XVIII wieku w cza­sach re­wo­lu­cji fran­cu­skiej udo­sko­na­lono gi­lo­tynę, aby „po­ra­dzić” so­bie z wielką liczbą ska­za­nych i unik­nąć par­ta­cze­nia ro­boty przez kata. Głowę stra­ciło kilku świę­tych, kilku kró­lów i kró­lo­wych i wielu in­nych zna­nych po­staci z hi­sto­rii. Ta dra­styczna kara nie omi­nęła na­ukowca – na […]

Podgląd: Ten uśmiech spać nam nie daje

Ten uśmiech spać nam nie daje

Kto się wła­ści­wie do nas uśmie­cha na ob­ra­zie Mona Lisa? Mo­delka, którą była młoda ko­bieta o imie­niu Lisa Ghe­rar­dini zwana Gio­condą czy au­tor por­tretu, a więc sam Le­onardo da Vinci? Ob­raz ma prze­szło 500 lat i cały czas bu­dzi spore emo­cje. Zde­cy­do­wana więk­szość eks­per­tów opo­wiada się za tym, że uśmiech na­leży do Lisy. Cześć lan­suje teo­rię, że Mona […]

Podgląd: Parcie na szkło

Parcie na szkło

Choć nie wszy­scy się do tego przy­znają, to sporo osób chcia­łoby zo­stać ga­wiazdą wy­stę­pu­jącą przed ka­me­rami. Chęt­nie usta­wiają się przed nimi także po­li­tycy, choć nie wszy­scy mają ochotę ich oglą­dać. Jest jed­nak te­le­wi­zja, w któ­rej po­ka­zy­wa­nie się może za­koń­czyć się… nie­przy­jem­nie. Ka­mery są już wszech­obecne. Ob­ser­wują nas na ulicy, w skle­pach, win­dach. Go­dzimy się na pod­lglą­da­nie nas […]

Biometria

Do­da­tek do au­dy­cji nr 3 Bio­me­tria

Paszporty biometryczne

Do­da­tek do au­dy­cji nr 3 Pasz­porty bio­me­tryczne

Audycja 3 – Rozpoznaj mnie! Czyli czym się od siebie różnimy i jak to zmierzyć?

Roz­po­znaj mnie! Czyli czym się od sie­bie róż­nimy i jak to zmie­rzyć?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2