Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘tornado’

Podgląd: Zrób sobie tornado w żołądku

Zrób sobie tornado w żołądku

Co tam kwas or­to­fos­fo­rowy, kar­mel amo­nia­kalno — siar­czy­nowy, aspar­tam, ben­zo­esan czy cy­kla­mi­nian sodu — naj­waż­niej­sze że słod­kie i sma­kuje re­we­la­cyj­nie. Na­poje ga­zo­wane. To co, że pro­wa­dzone przez wiele lat ba­da­nia na­ukowe udo­wod­niły, że ich dzia­ła­nie na or­ga­nizm czło­wieka jest jed­no­znacz­nie ne­ga­tywne. Pi­jemy je w co­raz więk­szych ilo­ściach, nie przej­mu­jąc się zu­peł­nie tym, że są wy­so­ko­ka­lo­ryczne, po­wo­dują wzdę­cia, pro­wa­dzą […]