Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘tetris’

Podgląd: Spór o gameplay i fabułę

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niej­sze w grze kom­pu­te­ro­wej: atrak­cyjna fa­buła czy do­bry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się ta­kim prze­bo­jem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­sto­ria. Ale prze­cież w Te­tri­sie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech cza­sów. Py­ta­nia o rolę fa­buły i za­sad roz­grywki za­da­wali so­bie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wi­deo. Na prze­ło­mie XX i XXI wieku za­zna­czyła […]