Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘teleskop’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną ma­terią!). Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z […]

Podgląd: Lećmy na Marsa!

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy coraz śmielej spo­glądać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jeszcze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już teraz mo­żemy oczami wy­obraźni takie loty od­bywać. Ochotę na takie wy­prawy pod­sysać mogą coraz to nowe fo­to­grafie z jej po­wierzchni. Łazik, który tak po­budza wy­obraźnie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­nomów z Chile, Wiel­kiej Bry­tanii i Hisz­panii zna­lazł oznaki życia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zując ziem­skie światło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­dawać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje życie na Ziemi to fakt oczy­wisty, wy­starczy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szukać w ko­smosie. Jednak na­ukowcy te­sto­wali w ten sposób nową technikę, […]

Podgląd: Laser… myli się tylko raz?

Laser… myli się tylko raz?

Saper myli się tylko raz. Teraz, ko­rzy­stając z naj­now­szych osią­gnięć nauki, ry­zyko zwią­zane z wy­ko­ny­wa­niem tego nie­bez­piecz­nego za­wodu może się znacznie zmniej­szyć. Teraz nawet nie trzeba zbliżać się do po­dej­rzanej paczki. Wy­kry­wanie ma­te­riałów wy­bu­cho­wych z dużej od­le­głości i bez otwie­rania po­jem­nika stało się moż­liwe dzięki ba­da­niom na­ukowców z Vienna Uni­ver­sity of Tech­no­logy. Wy­starczy tylko promień […]

Jakie są rodzaje teleskopów, czy przez któreś z nich lepiej widać?

Do­datek do Au­dycji 36 Jakie są ro­dzaje te­le­skopów, czy przez któreś z nich le­piej widać?

Jakie są dalsze plany odnośnie poznańskiego teleskopu?

Do­datek do Au­dycji 36 Jakie są dalsze plany od­no­śnie po­znań­skiego teleskopu?

Czy poznański teleskop spektroskopowy to polski projekt?

Do­datek do Au­dycji 36 Czy po­znański te­le­skop spek­tro­sko­powy to polski projekt?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›