Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technologia’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prostszy i szybszy sposób badać za­war­tość sub­stancji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wiedzi na to py­tanie szukał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­znaniu. Praw­do­po­dobnie zna­lazł roz­wią­zanie. Ma­riusz Dziadas opra­cował tech­no­logię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­tanie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zbadać zawartość […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jeszcze nie do końca po­zna­liśmy moż­li­wości tech­no­logii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają dalej w przy­szłość i już pró­bują dru­kować w tech­no­logii 4D. Tym czwartym D (wy­miarem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Skylar Tib­bits, za­pre­zen­tował naj­nowszą tech­no­logię na kon­fe­rencji TED 2013 w Long Beach w Ka­li­fornii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wydrukowane […]

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Wojtek albo Waldek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się nawet jaka tech­no­logia wspierać bę­dzie dzia­łania ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czciwej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­winek tech­no­lo­gicz­nych. Nawet ga­szenie po­żarów może być wspie­rane przez naj­nowsze tech­no­logie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukowców cy­frowa ho­lo­grafia pra­cu­jąca w za­kresie fal pod­czer­wo­nych może […]

Podgląd: Interaktywna szklana podłoga

Interaktywna szklana podłoga

Współ­czesne sale gim­na­styczne muszą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w kosza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wanie na drew­nianej pod­łodze kilku ze­stawów linii, każde do innej gry, co — przy­znacie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ników, ale i wi­dzów. Ul­tra­jasne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjalnym har­to­wanym szkłem po­mogły rozwiązać […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Odpady z biopaliwa są cenne

Krzysztof Ciunel z Wy­działu Che­micz­nego Po­li­tech­niki Gdań­skiej od 4 lat pro­wadzi ba­dania nad po­ten­cjałem ener­ge­tycznym od­padów uzy­ski­wa­nych przy pro­dukcji bio­diesla. Udało mu się stwo­rzyć roz­wią­zania, które teraz mogą być po­wszechnie wy­ko­rzy­sty­wane przez in­dy­wi­du­al­nych od­biorców do stwo­rzenia zauto­ma­ty­zo­wanej linii pro­duk­cyjnej i po­zy­ski­wania do­dat­kowej energii. Zy­skać można spore oszczęd­ności i przy­czynić się do ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Maja […]

Energia z natury w twoim domu

Tania, przy­jazna czło­wie­kowi i śro­do­wisku, nie­wy­czer­palna. To tylko nie­które za­lety energii od­na­wialnej, którą każdy z nas może wy­ko­rzy­stać rów­nież we wła­snym domu. Od­na­wialne źródła energii są re­we­la­cyjną al­ter­na­tywą dla paliw ko­pal­nych, któ­rych za­soby nie od­na­wiają się w krótkim okresie. Obecnie naj­większe ko­rzyści ener­ge­tyczne czerpie się z siły wody. Z roku na rok ro­śnie rów­nież wykorzystanie […]

Ekologiczny Energis w Kielcach

Wy­obraź sobie bu­dynek, któ­rego kon­strukcja mi­ni­ma­li­zuje od­dzia­ły­wanie na śro­do­wisko na­tu­ralne – energię po­zyska rów­nież ze słońca, wodę z deszczu a ciepło z ziemi. Wy­obraź sobie moż­li­wość bie­żą­cego mo­ni­to­ro­wania i za­rzą­dzania za­sto­so­wa­nymi w nim „in­te­li­gent­nymi” sys­te­mami. Wy­obraź sobie no­wo­czesne la­bo­ra­toria ba­dawcze, w któ­rych teoria prze­kuwać się bę­dzie w prak­tykę. Wy­obraź sobie teraz, że to wszystko jest […]

Podgląd: Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Kiedyś ma­rzy­liśmy o szkla­nych do­mach, teraz śnimy o do­mach in­te­li­gent­nych i eko­lo­gicz­nych. Cza­sami takie sny stają się na szczę­ście jawą! W Pa­słęku w wo­je­wódz­twie warmińsko-​mazurskiem po­wstał pierwszy w Polsce ener­go­osz­czędny bu­dynek, wznie­siony w tech­no­logii su­rowej, czyli nie­wy­pa­lanej ziemi, ubi­janej w sza­lun­kach. In­we­stycja zre­ali­zo­wana przez na­ukowców z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej i miej­scową gminę ma pro­mować ar­chi­tek­turę ekologiczną. […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›