Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘techniki’

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Wojtek albo Waldek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się nawet jaka tech­no­logia wspierać bę­dzie dzia­łania ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czciwej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­winek tech­no­lo­gicz­nych. Nawet ga­szenie po­żarów może być wspie­rane przez naj­nowsze tech­no­logie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukowców cy­frowa ho­lo­grafia pra­cu­jąca w za­kresie fal pod­czer­wo­nych może […]

Podgląd: Sonety Szekspira zapisane w DNA

Sonety Szekspira zapisane w DNA

Od ja­kiegoś już czasu na­ukowcy eks­pe­ry­men­tują z DNA do za­pisu da­nych. Na razie jest to jeszcze bardzo droga me­toda, ale na­ukowcy mają na­dzieję, że bę­dzie to kiedyś jeden ze zwy­kłych spo­sobów prze­cho­wy­wania in­for­macji. Bardzo po­jemny i bardzo trwały. Teo­re­tycznie w jednym gramie DNA można za­pisać rów­no­war­tość 100 mi­liardów płyt DVD. Od­czy­ty­wanie in­for­macji za­war­tych w DNA […]

Podgląd: Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Kiedyś ma­rzy­liśmy o szkla­nych do­mach, teraz śnimy o do­mach in­te­li­gent­nych i eko­lo­gicz­nych. Cza­sami takie sny stają się na szczę­ście jawą! W Pa­słęku w wo­je­wódz­twie warmińsko-​mazurskiem po­wstał pierwszy w Polsce ener­go­osz­czędny bu­dynek, wznie­siony w tech­no­logii su­rowej, czyli nie­wy­pa­lanej ziemi, ubi­janej w sza­lun­kach. In­we­stycja zre­ali­zo­wana przez na­ukowców z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej i miej­scową gminę ma pro­mować ar­chi­tek­turę ekologiczną. […]

Podgląd: Język giętki po polsku

Język giętki po polsku

Chodzi mi o to, aby język giętki, po­wie­dział wszystko, co po­mysli głowa — na­pisał Ju­liusz Sło­wacki. Idea ta na­biera teraz zu­pełnie in­nego zna­czenia, zwłaszcza gdy przyj­rzymy się pracy na­ukowców z Wro­cławia. W In­sty­tucie Fi­lo­logii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego działa Pra­cownia Pro­stej Pol­sz­czyzny, która po­wstała w tym roku. Pra­cownię za­ło­żyli dr To­masz Piekot, dr Marcin Po­prawa i […]

Podgląd: O cieczy, co kulom się nie kłania

O cieczy, co kulom się nie kłania

Na­ra­żeni na zra­nienie ku­lami za­kła­dają często ka­mi­zelkę ku­lo­od­porną. Chroni ona jednak tylko korpus, a co z resztą ciała? Być może od­po­wie­dzią bę­dzie ciecz, nad którą pra­cują na­ukowcy z Polski. Ma ona tward­nieć pod wpływem ude­rzenia. Jeśli ba­dania przy­niosą spo­dzie­wane re­zul­taty, ciecz bę­dzie mogła za­stąpić, bądź uzu­pełnić ochronę, jaką daje wy­ko­nana ze sztyw­nego ma­te­riału ka­mi­zelka. Ukryta […]

Podgląd: Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś o go­dzinie 16:00 na Zamku Kró­lew­skim w War­szawie czterem na­ukowcom zo­staną wrę­czone Pol­skie Noble. To­masz Giaro, Jan Po­tempa, Ma­ciej Le­wen­stein i Elż­bieta Frąc­ko­wiak, za prace z za­kresu dok­tryn prawa, pa­ra­don­tozy, optyki kwan­towej i ma­ga­zy­no­wania energii, otrzy­mają też od Fun­dacji na rzecz Nauki Pol­skiej po 200.000 zł. Wspierać naj­lep­szych, aby mogli stać się jeszcze lepsi […]

Jakie jeszcze możliwości daje technologia używana do wytwarzania złudzenia przestrzenności obrazu?

Do­datek do au­dycji nr 25 Jakie jeszcze moż­li­wości daje tech­no­logia uży­wana do wy­twa­rzania złu­dzenia prze­strzen­ności obrazu?