Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technika’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9 Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z polskimi […]

Odpady z biopaliwa są cenne

Krzysztof Ciunel z Wy­działu Che­micz­nego Po­li­tech­niki Gdań­skiej od 4 lat pro­wadzi ba­dania nad po­ten­cjałem ener­ge­tycznym od­padów uzy­ski­wa­nych przy pro­dukcji bio­diesla. Udało mu się stwo­rzyć roz­wią­zania, które teraz mogą być po­wszechnie wy­ko­rzy­sty­wane przez in­dy­wi­du­al­nych od­biorców do stwo­rzenia zauto­ma­ty­zo­wanej linii pro­duk­cyjnej i po­zy­ski­wania do­dat­kowej energii. Zy­skać można spore oszczęd­ności i przy­czynić się do ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Maja […]

Energia z natury w twoim domu

Tania, przy­jazna czło­wie­kowi i śro­do­wisku, nie­wy­czer­palna. To tylko nie­które za­lety energii od­na­wialnej, którą każdy z nas może wy­ko­rzy­stać rów­nież we wła­snym domu. Od­na­wialne źródła energii są re­we­la­cyjną al­ter­na­tywą dla paliw ko­pal­nych, któ­rych za­soby nie od­na­wiają się w krótkim okresie. Obecnie naj­większe ko­rzyści ener­ge­tyczne czerpie się z siły wody. Z roku na rok ro­śnie rów­nież wykorzystanie […]

Ekologiczny Energis w Kielcach

Wy­obraź sobie bu­dynek, któ­rego kon­strukcja mi­ni­ma­li­zuje od­dzia­ły­wanie na śro­do­wisko na­tu­ralne – energię po­zyska rów­nież ze słońca, wodę z deszczu a ciepło z ziemi. Wy­obraź sobie moż­li­wość bie­żą­cego mo­ni­to­ro­wania i za­rzą­dzania za­sto­so­wa­nymi w nim „in­te­li­gent­nymi” sys­te­mami. Wy­obraź sobie no­wo­czesne la­bo­ra­toria ba­dawcze, w któ­rych teoria prze­kuwać się bę­dzie w prak­tykę. Wy­obraź sobie teraz, że to wszystko jest […]

Podgląd: Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Mona Lisa cały czas in­try­guje i „kusi” ko­lej­nych na­ukowców do od­kry­wania ta­jemnic. Tym razem płótno Le­onarda da Vinci wzięły pod lupę wło­skie ba­daczki, które po­sta­no­wiły od­kryć jakie miejsce stało się tłem ob­razu. Pejzaż w tle por­tretu to wcale nie do­lina rzeki Arno, ani przy­pad­kowy kra­jo­braz. Dwie Włoszki, które po­staw­noiły roz­wi­kłać tę za­gadkę uwa­żają, że sportretowana […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mickie B+R – numer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szości z nas ko­jarzą się wy­łącznie z roz­rywką. Tym­czasem na­ukowo bada się już ich miejsce w kul­turze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycznej i fil­mowej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dzenie, na którym […]

Podgląd: Muzyka schodzi na psy

Muzyka schodzi na psy

Współ­czesna mu­zyka jest coraz bar­dziej jed­no­lita i głośna – do ta­kiego wniosku do­szli na­ukowcy z Con­sejo Su­pe­rior de In­ve­sti­ga­ciones Cien­ti­fícas z Bar­ce­lony, po prze­ana­li­zo­waniu 464.411 utworów mu­zyki po­pu­larnej z okresu po­między 1955 a 2010 ro­kiem. Może dla­tego, słu­chając jej mamy wra­żenie, że wiele utworów brzmi po­dobnie. Dr Joan Serra, kie­rownik badań, ana­li­zował pio­senki pod kątem […]

Audycja 62 – Rozmowy ze zmarłymi, czyli o medycynie sądowej

Czym zaj­mują się me­dycy są­dowi? Co można wy­czytać z włosów, a co z kości? Kto bada miejsce zbrodni? Jak do rze­czy­wi­stości mają się te­le­wi­zyjne se­riale kryminalne?

Podgląd: Shot Naukowy – Odcinek 18

Shot Naukowy – Odcinek 18

Strona 1 z 8 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›