Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘tatuaż’

Podgląd: Profesor z tatuażem

Profesor z tatuażem

Nie bę­dzie to ta­tuaż jaki nosi ta pla­żo­wiczka, ale elek­tro­niczna apa­ra­tura mo­ni­to­ru­jącą, którą no­sić bę­dzie mógł także pro­fe­sor bę­dący pa­cjen­tem. Nie­ty­powy su­per­no­wo­cze­sny, przy­kle­jany na skórę ta­tuaż opra­co­wał ze­spół ame­ry­kań­skich na­ukow­ców z Uni­wer­sy­te­tów Il­li­nois oraz Nor­th­we­stern. Jest ela­styczny, cienki i nie­mal nie­wy­czu­walny w do­tyku. Ide­al­nie przy­lega do skóry i przy po­mocy mi­nia­tu­ro­wych czuj­ni­ków do­kład­nie mo­ni­to­ruje funk­cje or­ga­ni­zmu, pracę serca, mó­zgu, […]